فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ وحدت اسلامی

21000000000

توضیحات

9909980228901133

140068460000435955
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

بسمه تعالی

بموجب پرونده اجرایی 0000089 ج خواهان سیدسامان هاشمی  به طرفیت 1-فرشاد اشراق 2-حسن مبین 3- سیدسیامک مبینی 4-فرید اشراق 5- سیدمنصور مبین 6- میترا مبین 7-سیدمنصور  با موضوع دستور فروش ملک به  پلاک ثبتی 31 فرعی از 5117  اصلی بخش 5 تهران  پس از ارائه نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری بفروش میرسد. آدرس ملک واقع در تهران به نشانی انتهای خیابان وحدت اسلامی ک بن بست رفیعی پ 12 می باشد.

 مشخصات ملک مورد ارزیابی : ملک معرفی شده تحت پلاک ثبتی فوق الذکر که طبق سند عبارتست از شش دانگ مشاع عرصه واعیان زمین  به مساحت 132/75  متر مربع  ملک بیش از پنجاه سال قدمت دارد ملک دارای دو طبقه قدیمی است در طیقه فوقانی سه اتاق تودرتو با آشپزخانه وسرویس بهداشتی قراردارد در طبقه همکف  سه اتاق تودرتو وسرویس بهداشتی در حیاط قرار دارد ملک  در موقعیت جنوبی کوچه فاقد آسانسور موتور خانه مرکزی  فاقد پارکینگ  سیستم گرمایش بخاری و آبگرمکن گازی  سرمایش کولر آبی  دارای برق اختصاصی  انشعاب اب و گاز  شهری می باشد بقیه مشخصات ملک موجود در نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده می باشد.

 

نظریه کارشناسی : باعنایت به موارد صدرالذکر و باتوجه به موقعیت و محل ملک و قدمت بنای احداثی ارزش ملک معرفی شده به نظر کارشناس بافرض صحت  گفتار طرفین  بلامعرض و همچنین نداشتن بدهی یا دیون احتمالی به اشخاص حقیقی وحقوقی  و فارغ از مسائل ثبتی ونداشتن هیچگونه منع شرعی وقانونی ونداشتن منع معاملاتی وقابل انتقال به غیر بودن ملک به صورت رسمی :ملک با پلاک ثبتی ملک موصوف شش دانگ برابر 21/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد و یکصد میلیون تومان  برآورد واعلام می نماید  و به مزایده گذاشته میشود.

 

باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1400/10/6 ازساعت12/30 الی 13 تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان قدس میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت را نقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشود و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه بزرگمهر واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تاموجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد.

 

 

 

قاضي واحد اجراي احكام مدني شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران – وجيهه خيرخواه وكيل آباد

 

تهران – خيابان انقلاب – خيابان قدس – روبروي خيابان پورسينا – مجتمع قضائي شهيد مدني تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/06ساعت12:30 الی13