فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ نامجو

21600000000

توضیحات

140068920002579654

140068460000437014
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول -دستور فروش

باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 140068390007357452 مورخه ي 1400/05/31صادره از شعبه 80 دادگاه حقوقی تهران   خواهان آقاي محسن کریمان فرزند صفر علیه خوانده خانم معصومه علیرمضانی به خواسته ي دستور فروش پلاک ثبتي شماره 2711 فرعي از 6736 اصلي بخش 2 تهران  که در اين راستا ملک به شماره پلاک شماره ثبتي موصوف و از طريق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته که مراتب ارزيابي کارشناسي به شرح ذيل است.

سند مالکیت به رویت کارشناس رسیده-ساختمان دارای گواهی است -برگه عوارض  نوسازی دارد-مساحت زمین 81.25 مکتر مربع است-مساحت آن پس از اصلاحی 74.75 متر مربع-مساحت بنای احداثی 128.8 متر مربع است-هر کدام از طبقات اول و همکف 51.40 متر مربع است-ساختمان در سه طبقه با شده است.-همه طبقات مسکونی است-دارای آشپزخانه-سالن-سرویس ایرانی و حمکام مشترک در طبقه اول-یک اتاق و یک سویس حمام در طبقه دوم-کابینت ام دی اف-دارای کولر آبی-دارای انشعابات برق-گاز و آب -ارزش اعیان آن 220/000/000 میلیون تومان و ارزش ملک 2/160/000/000 تومان  است.

1-آدرس ملک: خیابان نامجو-ایستگاه مسجد-کوچه قشقایی-پلاک1-زنگ دوم

4- نظريه کارشناسي: با عنايت به بازديد ميداني-موقعيت استقرار-نوع کاربري (مسکوني)-  و اسناد و مدارک موجود در پرونده-قيمت کارشناسي شش دانگ آپارتمان به شماره پلاک ثبتي موصوف مبتني  و محدود به معاينه محلي و بررسي اطلاعات و تصاوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده – نوسانات بازار بدون احتساب هرگونه ديون و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي –خصوصي –دولتي-بانکها-امور مالياتي و شهرداري و فارغ از اصالت اسناد ابرازي- مسائل و سوابق ثبتي و حقوقي مرتبط و خارج از هرگونه احراز مالکيت و در صورتي که منعي جهت نقل و انتقال از نظر قوانين جاري کشور نداشته و بلامعارض باشد-ارزش ملک به ميزان 21/600/000/000 ریال معادل دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون تومان  و ارزش اعیان آن 2/200/000/000 ریال برآورد و اعلام شده است. که با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر  شده مقدار  ششدانگ پلاک ثبتي موصوف  در روز  چهارشنبه مورخ 1400/09/17 راس ساعت 09:00 صبح  از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي    خيابان  شيخ بهائي  انتهاي کوچه  12 متري اول اتاق مزايده  واقع در طبقه اول  مجتمع قضائي شهيد صدر  به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره  چک بين بانکي معتبر  )  را في المجلس پرداخت نموده و الباقي  ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده  به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا  کليه  هزينه هاي  مربوط  به خريدار    طبق تعرفه  به عهده  خريدار  يا برنده مزايده  مي باشد  واين اجراي  احکام هيچگونه  مسئوليتي در قبال  تحويل  ملک  به  برنده مزايده  ندارد  وتحويل  مستلزم  تقديم  دادخواست  مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت9