فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ میرداماد

152000000000

توضیحات

140068920002580881

140068460000444821
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده فروش ملک

به موجب پرونده اجرائی کلاسه فوق موضوع دادنامه شماره 140068390008493487   مورخ 1400/06/22  صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران له خواهان خانم مریم زرینی بطرفیت خواندگان ؛ 1-فرامرز  2-فرشید  3-محمد رضا  4- فرشاد  5- سهیلا 6- فرهاد 6- اله مراد  همگی ؛ زرینی مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی 2923   فرعی از 3104   اصلی بخش 11 ثبتی تهران (( حوزه ثبتی قلهک )) به نشانی تهران ،  خیابان میرداماد، خیابان حصاری، پلاک های  29 و 27 که به احد از کارشناسان رسمی ارجاع و که با مصون ماندن نظریه از هر گونه اعتراض ، بموجب آن و بشرح ذیل ، ملک ارزیابی و توصیف گردیده است ؛

احتراماً، بازگشت به ابلاغیه پرونده به شماره بایگانی 0000867 در خصوص اجرای قرار کارشناسی (ارزیابی ملک به پلاک ثبتی 2923/3104) به نشانی: تهران، خیابان میرداماد، خیابان حصاری، پلاک های 29  و 27  پس از بازدید و بررسی اسناد و مدارک نسبت به کارشناسی موضوع تعیین شده اقدام و نتیجه آن به شرح زیر ایفاد میگردد:

مشخصات ثبتی ملک

به موجب شماره نامه 140085601026018755 مورخ 09/06/1400 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت ششدانگ سند مالکیت المثنی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت (32/124) مترمربع قطعه دوم تفکیکی بشماره 2923 فرعی از 3104 اصلی واقع در بخش 11 تهران بنام آقای خدامراد زرینی صادر و تسلیم گردیده است. نامبرده برابر دادنامه 57-29/01/74 و دادنامه اصلاحی شماره 9909970227301429 مورخ 25/11/1399 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی فوت نموده و وراث وی زرنگ علی بخشی (همسر) و فرامرز و فرشاد و فرشید و فرهاد و محمد رضا و سهیلا و مریم همگی زرینی (فرزندان) و صدیقه بتوئی (مادر) می باشد و به موجب گواهی حصر وراثت شماره 1079/97 مورخ 10/06/1398 شعبه 110 شورای حل اختلاف منطقه 3 تهران خانم زرنگ علی بخشی فوت نموده و وراث حین الفوتش فرامز و فرشاد و فرشید و فرهاد و محمدرضا و سهیلا و مریم همگی زرینی (فرزندان) می باشند. متعاقباً خانم مریم زرینی تقاضای افراز پلاک مرقوم را از این اداره نموده و برابر تصمیم به شماره 2600632 مورخ 17/1/1400 ملک مذکور غیر قابل افراز تشخیص و با توجه به مجهول المکان بودن مالکین مشاعی مورخ 22/1/1400 آگهی روزنامه عدم افراز آن منتشر گردیده است.

مشخصات کلی ملک

مورد کارشناسی دارای یک باب مغازه و پنج واحد مسکونی بوده که یک واحد آن در طبقه همکف و چهار واحد آن در دو طبقه می باشد. در طبقه اول جنوبی با مشخصات ظاهری آشپزخانه اوپن با کابینت MDF، کف واحد سرامیک، دارای یک اتاق که پاسیو داخل اتاق است. نور اتاق از سمت پاسیو، نور نشیمن از سمت خیابان حصاری (غرب) و در اختیار مستأجر می باشد. طبقه اول شمالی  با مشخصات آشپزخانه اوپن با کانتر سنگ، کابینت MDF، دارای شومینه، سیستم سرمایش کولر آبی، کف واحد سرامیک، دارای یک اتاق با نورگیری از سمت کوچه حصاری (غرب)، نور آشپزخانه از نورگیر و در اختیار مستأجر می باشد. طبقه دوم جنوبی نیز همانند طبقه اول جنوبی و در اختیار مستأجر می باشد. طبقه همکف دارای 2 اتاق، پاسیو، آشپزخانه، سرویس در جنب اتاق و کف واحد سرامیک می باشد. طبقه دوم شمالی همانند طبقه اول شمالی با دیوارپوش کاغذ میباشد. مغازه مورد کارشناسی به ارتفاع 3/44 متر و دهنه (00/3) متر می باشد.

همچنین براساس استعلام شماره 31043/503 مورخ 11/07/1400 شهرداری منطقه 3 تهران ملک به پلاک ثبتی شماره 2923/3104 به شماره پرونده شهرسازی 30013910 طبق نظریه امور کسب، متراژ (32/18) مترمربع تجاری واقع در طبقه همکف مورد تایید بوده و تاکنون هیچگونه گواهی جهت ملک صادر نشده است و دارای سند صلح سرقفلی بشماره 17031 مورخ 21/10/81 صفحه 176 دفتر جلد 49 و شماره 299 حوزه ثبتی تهران می باشد.در زمان بازدید مغازه بصورت میوه فروشی بهره برداری می گردد.

نظریه کارشناسی

صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و با عنایت به بازدید از محل و بررسی های بعمل آمده و فارغ ار احراز صحت مدارک و مستندات ابرازی و با توجه به موارد موصوف، موقعيت جغرافيائي، منطقه اي، مكاني وساير عوامل موثر در ارزش گذاري در صورتی كه پلاك مذكور بلا معارض وانتقال آن از نظر قوانين جاريه منعي نداشته باشد، بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 2923/3104 بعلاوه ارزش ششدانگ کلیه منافع کسبی مغازه موجود در ملک به مبلغ152/000/000/000ریال معادل پانزده میلیارد و دویست میلیون تومان تعیین و اعلام می گردد.

    تذکر: گزارش موجود براساس اطلاعات دریافتی تا تاریخ فوق تدوین گردیده و احراز مالکیتها و منافع کسبی (سرقفلی و …. ) خارج از حیطه صلاحیت و مسئولیت اینجانب و این کارشناسی بوده و چنانچه مدارک مغایری ارائه گردد که تا به حال رویت نشده، پس از ابلاغ به اینجانب از طریق دادگاه ، قابل بررسی و در صورت لزوم اعمال در این گزارش می باشد. 

بنابراین مقرر است ششدانگ پلاک ثبتی فوق وفق نظر کارشناسی از طریق مزایده به فروش برسد وقت مزایده برای روز دوشنبه مورخ 1400/09/22ساعت 00 ؛ 08 تعیین و در واحد مزایده این مجتمع واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع صدر طبقه اول برگزار می گردد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید ، بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء (آخرین مبلغ پیشنهادی ) فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده ، الباقی ثمن را در صندوق دادگستري نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 توديع و فیش آنرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار باقیمانده وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد/ 

مدیر شعبه 2 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر – صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت8