فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ مولوی

63000000000

توضیحات

9909980227800402

140068460000444449
اجراي احكام شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 

بموجب دادنامه شماره 140068390003787174 مورخ 1400/03/26 صادره ازشعبه 18  دادگاه عمومی تهران و درپرونده اجرایی کلاسه  0000081ج دعوی آقای اسداله حسین نژاد خانشیر  به طرفیت آقایان حسن لطفی(قیم آقای عباس لطفی) ، محمد حسن حسین نژاد خانشیر و دادسرای ناحیه 25 ویژه امور سرپرستی و محجورین تهران ، معاون دادستان  ، مبنی بر دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی2309 اصلی از 17 فرعی بخش 6 تهران به دلیل عدم قابلیت افراز شامل ملکیت یک باب مغازه پلاک 30  بعلاوه ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه سه دهنه به پلاک های 22و24و26  به همراه یک باب خانه کلنگی پلاک 28 که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بصورت ذیل کارشناسی و ارزیابی گردید.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: خواهان و خواندگان فوق الذکر

2-محل وقوع ملک: خیابان مولوی – خیابان شهید علیرضا رئیس عبدالهی – روبروی ورزشگاه رستمی – پلاک 22-24-26-28-30

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک:  اصلی از 17 فرعی بخش 6 تهران با کاربری تجاری و مسکونی

4- وضعیت ملک از لحاظ اجاره و مدت و میزان اجاره:  ملک بجز مغازه پلاک 30 که صاحب سرقفلی می باشد تخلیه می باشد و در اختیار خواهان و خواندگان فوق می باشد.

5- وضعیت ملک از لحاظ مشاعی و مفروز بودن: مشاع می باشد.

6-وضعیت ملک از لحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هر عنوان دادند: حسب اظهار خواهان ملک مذکور هیچگونه بدهی به اشخاص،سازمانها و ادارت ندارد.

7-مشخصات ثبتی و تشریح وضعیت آن:

7-1با استناد به نامه شماره 140085601042000423 ریاست واحد ثبتی حوزه ملک مولوی تهران آقای محمد حسن حسین نژاد خانشیر فرزند اسداله شماره شناسنامه 45911 تاریخ تولد 1366/12/29 صادره از تهران دارای شماره ملی 0083366016 با جزء سهم 2/5 از کل سهم 7 بعنوان مالک دو ممیز پنج دهم سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 143111 تاریخ 1399/04/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره 74 شهر تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 856500 سری ج سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139930301042007279 ثبت گردیده است. همچنین مالکیت مرحوم آقای محمد لطفی با جزء سهم 2 از کل سهم 7 بعنوان مالک دو سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 142985 از تاریخ 1399/02/09 دفترخانه اسناد رسمی شماره 74 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است. همچنین مالکیت آقای اسداله حسین نژاد خانشیر فرزند سیف اله شماره شناسنامه 2 تاریخ تولد 1333/01/02 صادره از نیر دارای شماره ملی 6039853046 با جزء سهم 2/5 از کل سهم 7 بعنوان مالک دو ممیز پنج دهم سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 142985 تاریخ 1399/02/09 دفترخانه اسناد رسمی شماره 74 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 815365 سری ج سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139930301042004543 ثبت گردیده است.

7-2 به استناد سند تک برگی به شناسه یکتای 139920301042004543 مورخ 1399/03/20 به نام آقای اسداله حسین نژاد خانشیر که مالکیت دو ممیز پنج دهم سهم مشاع هفت سهم عرصه و اعیان را دارا می باشد ملک مذکور به شماره پلاک 17 فرعی از 2309 اصلی بخش شش حوزه ثبت مولوی با کدپستی 1168983811 به مساحت 192/94 متر مربع می باشد . با استناد به سند مذکور حدودا اربعه عرصه به شرح ذیل می باشد شمالا به دیوار به طول 11/70 متر به خانه اکبر نوروز- شرقا درب به طول 16/49 متر به خیابان به عرض بیست متر – جنوبا درب و دیوار به طوی 11/70 متر به خیابان به عرض ده متر – غربا در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 5/15 متر به قطعه مفروزی سابق دوم دیواریست مشترک به طول 11/34 متر به قطعه مذکور.

7-3 ملک مذکور یک ملک دو نبش بوده که حدود شرق و جنوب آن به گذر می باشد. این ملک دارای دو طبقه بنا شامل طبقه همکف و طبقه اول است. در طبقه همکف دو باب مغازه با مجموع مساحت 62/48 متر مربع ( با استناد به فرم اعلام عدم بدهی به سایت نقل و انتقالات سازمان امور مالیاتی کشور ) واقع شده است. یک باب از مغازه ها که یک دهنه ای است در ضلع شمال شرق ملک واقع شده و مساحت تقریبی آن حدود 11 متر مربع بوده و دارای درب کرکره ای است . در پشت ( ضلع غربی ) این مغازه یک انباری قرار داشته است که در زمان بازدید دسترسی مغازه به انباری قطع شده است. در خصوص سرقفلی این مغازه مدرکی از سوی طرفین دعوی ارائه نشده است و بنا بر اظهارات خواهان سرقفلی این مغازه واگذار شده است. مغازه دیگر سه دهنه ای بوده و در ضلع جنوب شرق ملک واقع شده و مساحت تقریبی آن حدود 38 متر مربع است. این مغازه دارای سه درب کرکره ای برقی – کف سرامیک – سقف کاذب با ارتفاع 2/44 متر – دیواره ها از جنس MDF و مجهز به دوربین مداربسته است. این مغازه در زمان بازدید فعال بوده و جهت شغل پیتزا و ساندویج فروشی اجاره داده شده بود. در ضلع شرقی طبقه همکف و بین دو باب مغازه یک راهرو جهت دسترسی به حیاط و بخشهای مسکونی وجود دارد.

در ضلع غربی عمارت حیاط واقع شده است که دو بنا در شمال و جنوب آن قرار دارد. بنای شمالی مشتمل بر دو طبقه که از طریق راه پله با یکدیگر ارتباط دارند. بنای جنوبی نیز دارای یک اتاق و یک سرویس بهداشتی است. در جنوب شرق طبقه اول یک اتاق بر روی مغازه پیتزا و ساندویج فروشی قرار گرفته است. نمای بخشهای مسکونی جنس آجر می باشد. با توجه به قدمت بنا ( حدود شصت سال ) و فرسودگی و تخریب آن بخش مسکونی ملک تقریبا غیر قابل سکونت می باشد.

 

8-نظریه کارشناسی

با عنایت به موارد فوق و بررسی های انجام شده و نظرات طرفین دعوی و با در نظر گرفتن عوامل متعدد نظیر موقعیت مکانی و محل وقوع ملک – منضمات ملک – قدمت بنا – و قیمت املاک مشابه و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون احتمالی و مسائل حقوقی، نظریه کارشناسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

–    ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک مورد نظر مبلغ 40/000/000/000 ریال ( معادل چهار میلیارد تومان) برآورد و اعلام می گردد.

–    ارزش سرقفلی مغازه واقع در ضلع جنوب شرقی(مغازه سه دهنه) طبقه همکف مبلغ 23/000/000/000 ریال ( معادل دو میلیارد و سیصد میلیون تومان ) برآورد و اعلام می گردد.

بنابراین مبلغ نهایی ارزیابی مبلغ 63/000/000/000 ریال ( معادل شش میلیارد و سیصد میلیون تومان) برآورد و اعلام می گردد.

قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده:63/000/000/000 ریال معادل شش میلیارد و سیصد میلیون تومان

 

بنابراین مقررگردید 6 دانگ ملک فوق الذکر  در روز   شنبه   مورخه   1400/10/04   ازساعت  9:00  الی 9:30    ازطریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع درتهران خبابان سپهبد قرنی بفروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحویل نماید در غیر ینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

 

                                                          اجرای احکام مدنی شعبه 18 مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت9الی9:30