فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ قزوین

5012400000

توضیحات

9809980214001242

140068460000434415
اجراي احكام شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول

 

بموجب پرونده کلاسه  9900310 ج و دادنامه صادره از شعبه191 دادگاه عمومی تهران خواهان خانم مهری آقا رفیعی و  خوانده نیره آقا رفیعی دایر بر فروش و مزایده  بصورت  شش دانگ  به پلاک ثبتی  44324 فرعی از 2397 اصلی مفروز از 13396 از اصلی مذکور قطعه 1 واقع در بخش 10 تهران  و تقسیم ثمن حاصله  به شرح دادنامه شماره 1539 مورخه 1399/09/23  صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 09  الی  10  مورخ 1400/09/27  در محل  اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مطهری ره طبقه سوم اتاق مزایده  از طریق مزایده از قیمت  5/012/400/000  ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است ملک واقع در خ قزوین خ شهید ابراهیم حسینی ک شهید ابولفضل صیادی پ13 واحد 1 بصورت یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 41/77 متر مربع در طبقه همکف مجتمع مسکونی که دارای 3 طبقه و 3 واحد مسکونی با نمای آجر نما و فاقد آسانسور و با اسکلت باربر و سقف طاق ضربی و قدمت ساخت بالغ بر 25 سال ساخت است و آپارتمان مورد نظر شامل یک اتاق خواب و سالن پذیرایی با کف موزاییک و دیوارها ی رنگ آمیزی شده و آشپزخانه با کابینت های فلزی و سرویس بهداشتی با دیوارهای کاشیکاری و کف سرامیک شده می باشد همچنین آپارتمان کوصوف فاقد پارکینگ و انباری است و سیستم گرمایش آپارتمان بخاری گازی و سیستم سرمایش آن کولر آبی و همچنین امتیازات برق و گاز و آب می باشد و در حال حاضر خالی از سکنه می باشد/

 

دادورز اجرای احکام شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران

صدری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت9الی10