فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ قزوین

11000000000

توضیحات

140028920000153904

140068460000432851
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان نهاوند بشماره 0001074 مورخ 11/8/1400 محکوم علیه احد تراب زاده جلوگر محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 12.038.000.000 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له مرتضی شجاعیان ونيز پرداخت مبلغ  433.900.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 46498  فرعی از 2398 اصلی  واقع در بخش 10 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان قزوین خیابان تهمتن کوچه مرادی پلاک 13واحد3 و با کیفیت ملک مورد نظر به مساحت 01/63شصت وسه ممیز یک صمدم واقع در طبقه 2بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه یک تفکیکی به مساحت 11متر مربع واقع در سمت شمالی زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانه و آیین نامه اجرایی آن ملک مورد نظر عبارت است از آپارتمان یک خوابه کف سرامیک و موزائیک آشپزخانه کابینت اپن با کابینت ام دی اف سیستم گرمایش بخاری سیستم سرمایش کولر آبی نازک کاری دیوارها گچ و رنگ واقع در ساختمان شمالی 5طبقه طبقه4واحدی طبقه زیرزمین شامل پارکینگ ها بعلاوه طبقات همکف اول دوم و سوم هر طبقه شامل یک واحد با نمای سنگ ساختمان دارای پروانه ساختمان شماره 170006141و پایانکار ساختمان شماره 172048923مورخ 4/11/89شهرداری منطقه 17تهران می باشد ساختمان دارای اسکلت فلزی و فاقد آسانسور بوده و شماره شناسایی آن 24911026 می باشد    با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ 11.000.000.000ريال یازده میلیارد ریال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید پس از دق الباب کسی پاسخگو نبود واحد یک نیز پاسخگو نبود واحد 2خانوم اعلام کرد ملک برای علی تراب زاده می باشد . واحد 4اعلام کرد برادر آقای تراب زاده در آنجا سکونت دارد . و مدت یک هفته است در منزل می باشد .  لذا مقرر گردید  ششدانگ ملک مذکور در روز یکشنبه مورخ  28/9/1400ازساعت  10الی 10:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

 

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10 الی10:300