فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ فلسطین جنوبی

35700000000

توضیحات

9809980228700545

140068460000444450
اجراي احكام شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

فروش اموال غیر منقول  (ملک مسکونی) به میزان محکوم به ملک موصوف وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی

پیرو نامه اصلاحیه  140068460000342019 مورخ 1400/07/18 در خصوص پرونده کلاسه 9809980228700545 صادره از دادگاه عمومی و حقوقی تهران له علی فلاح دوست  محکوم علیهم 1- علی آزادی نیا  2- اکبر آزادی نیا 3- شرکت طرح سازان کوشا هیئت کارشناسان در اجرای قرار کارشناسی صادره پرونده اجرایی به کلاسه 9900370 مورخ 1400/06/02  محکو علیهم محکوم هستند به پرداخت  کل مبلغ 30/030689/159ريال بابت محکوم به و  مبلغ 1/511/000/000 ريال بابت نیم عشر دولتی میباشند.فروش ملک موصوف وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی ، بابت  85 سهم از 100بفروش میرسد. پلاک ثبتی 4فرعی از 3020 اصلی واقع در بخش 3 تهران ، پس از اطلاع ار مفاد قرار صادره و مطالعه پرونده از محل مورد نظر واقع در تهران ، خیابان فلسطین جنوبی ، نرسیده به خیابان جمهوری ، پایین تر از کوچه رازی ، پلاک 88 ، طبقه اول شرقی ، واحد 1 ( کروکی پیوست می باشد ) بازدید و پس از معاینه محل و بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده و ابرازی ، نظریه کارشناسی بشرح آتی جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم میگردد .

1- مدارک و مستندات ابرازی: تصویر سند مالکیت تکبرگی بشماره 345966/ج94 نمایانگر ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 3020/4بخش 3 تهران  تصویر گواهی پایانکار ساختمان به شماره 112116060 مورخ 1395/03/11صادره از شهرداری منطقه 11 تهران  تصویر پاسخ استعلام وضعیت ثبتی پلاک موصوف مورخ 1398/06/06صادره از اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر تهران . 2- قرار کارشناسی : کارشناسان منتخب ضمن مطالعه پرونده و معاینه دقیق محل نسبت به ارزیابی بهای پلاک ثبتی به شماره 4 فرعی از 3020 اصلی واقع در بخش 3 تهران ، اقدام نمایند . 3- وضعیت ثبتی ملک : با استناد به تصویر سند مالکیت ابرازی و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی موجود در پرونده ، مراتب بازداشت ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان با کاربری اداری قطعه 3 تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 4 فرعی از 3020 اصلی مفروز و مجزی از 1 فرعی از اصلی مذکور بخش 3 تهران ، به مساحت ( 85/42 ) هشتاد و پنج متر و چهل و دو دسیمتر مربع واقع در سمت شرقی طبقه اول ، مالک آقای اکبر آزادی نیا در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی قید گردیده است . مطابق مندرجات استعلام ثبتی فوق الذکر ملک دارای دو فقره بازداشتی دیگر می باشد . 4- مشخصات عرصه و اعیان ملک : با عنایت به تصویر مدارک و مستندات و بازدید میدانی بعمل آمده ، ملک تعرفه شده به نشانی صدرالاشاره عبارت است از یک دستگاه آپارتمان با کاربری اداری به مساحت ( 85/42 ) هشتاد و پنج متر و چهل و دو دسیمتر مربع ، واقع در سمت شرق طبقه اول یک مجتمع تجاری – اداری شامل 4 طبقه 3 واحدی جمعاً 12 دستگاه آپارتمان در طبقات اول تا چهارم بانضمام یک طبقه همکف بعنوان لابی ورودی و یک واحد تجاری و انبار تجاری در زیرزمین ، تماماً واقع در عرصه ای با موقعیت غربی به مساحت ( 225/88) متر مربع با عرض گذر شرقی 16 متری ( خیابان فلسطین ) می باشد . فضای اختصاصی آپارتمان : دارای یک سالن و یک فضای ورودی ، یک آبدارخانه ( فاقد تجهیزات ) و یک سرویس بهداشتی است ؛ پوشش کف ها از سرامیک و بدنه سالن و از اندود گچ و رنگ ، سیستم سرمایشی و گرمایشی از  داکت اسپیلت و پکیج ؛ دارای انشعاب برق و گاز و آب . آپارتمان فاقد پارکینگ و انباری ، سالن آپارتمان دارای سه دهانه پنجره سرتاسری مشرف به معبر شرقی می باشد ؛ فضای مشاعات ؛ پوشش کف و لابی طبقات و راه پله ها از سنگ ، ساختمان دارای آسانسور ، نمای ساختمان از سنگ ، اسکلت بنا از نوع فلزی است ؛ قدمت ساخت بنا در حدود 8 سال تخمین می گردد ؛ در زمان بازدید ملک موصوف در وضعیت تخلیه قرار دارد ؛ عرصه ملک در پهنه 116M ( مختلط تجاری – اداری و خدمات با مسکونی ) و در محدوده طرح ترافیک شهر تهران واقع گردیده است. 5- نظریه کارشناسی : با عنایت به موارد فوق الذکر و تحقیقات محلی انجام گرفته و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی ، مساحت ، نوع کاربرد ، قدمت بنا و کیفیت ساخت ، امتیازات و انشعابات و شرایط حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن و با فرض عدم تعارض و منع بلحاظ واگذاری به غیر و قابل انتقال قطعی در دفاتر اسنادر سمی و فارغ از هر گونه دیون و تعهدات احتمالی به نهادهای قانونی ( اعم از شهرداری و دارایی و بیمه و … ) و صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و اصالت اسناد و مدارک ابرازی و سایر جهات قابل بررسی در ارزیابی ، ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان موصوف با پلاک ثبتی 4/3020 بخش 3 تهران ، جمعاً به مبلغ 35/700/000/000( سی وپنج میلیارد و هفتصد میلیون ) ریال در وضعیت فعلی برآورد می گردد . شایان ذکر است مطابق مندرجات استعلام ثبتی موجود در پرونده ملک دارای دو فقره بازداشتی دیگر می باشد.توضیحات : لذا مقرر میگردد فروش اموال غیر منقول وفق ماده 51 قانون اجرای احکام  با توجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1400/10/04از ساعت 12/30 الی 13 تعیین و محل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام شعبه 27 مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در تهران ، خیابان قدس میباشد . شخصی که در جلسه مزایده بالاترین قیمت را نقداً پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته میشود و 10 (ده) درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس و نقداً از پرونده مزایده اخذ و سپس به حساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه بزرگمهر واریز میگردد و خریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید . در غیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر و الباقی به نفع دولت ضبط میگردد . طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تا موجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد . اجرای احکام مدنی شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران،آدرس : تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس – روبروی خیابان پورسینا – مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت12:30 الی13