فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ طیب

14500000000

توضیحات

140068920000849450

140068460000426214
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 0001426 صادره از شعب 151 دادگاه عمومی تهران فی مابین خانم فریده مهدی پور به طرفیت حسن مهدی پور به خواسته فروش ملک مشاع به پلاک ثبت 4678/1451  بخش 7 تهران که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف شد: ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 4678/1451 به آدرس تهران محله طیب خیابان طیب کوچه محمد صدوقیان زاده پلاک 11 بخش 7 مساحت 105 متر مربع قطعه 22 تفکیکی مفروز 1104 شمالاً خط فرضی به طول 7 متر ب قطعه 24 تفکیکی شرقاً به طول 15 متر به قطعت 20 و21 شماره یک 1446 فرعی جنوباً به طول 7 متر به کوچه به عرض 3 متر خط فرضی است به طول 15 متر به قطعه 23 تفکیکی 420 سهم از 720 سهم به نام فریده مهدپور کشتری و 300 سهم مشاع از 720 سهم در مالکیت حسین مهدی پور دارای یک ونیم طبقه شامل همکف و یک اتاق بالای همکف قدیمی با نمای سیمانی – عرض گذر کوچه 6 متری ورودی درب نفر رو کف حیاط موزاییک و دیوار آن سیمانکاری در سمت چپ درب ورودی سرویس بهداشتی و حمام مشترک قراردارد ورودی درب آن از حیاط شامل توالت ایرانی و فرنگی و دوش است . همکف دارای یک سالن پذیایی اتاق خواب راه پله و آشپزخانه سالن پذیرایی و اتاق خواب موکت و دیوارها گچ اندود و رنگ آمیزی سالن دارای کمد دیواری و یک راه پله با نرده ی چوبی به سمت اتاق طبقه بالا است به آشپزخانه با موزاییک فرش شده است و دیوارها با کاشی پوشانده شده است دارای سینک ظرفشویی تک لگنه دو عدد کابینت در ردیف بالا و یک پنجره آلومینیومی رو به حیاط پنجره ها و چهار چوب ها فلزی درب ها چوبی و آلومینیومی نیم طبقه بالا شامل یک اطاق است دیوارها و سقف آن گچ اندود شده و کف آن موزاییک پشت بام ایزو گام گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی دارای انشعابات آب و برق و گاز شهری با توجه به مرات فوق ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 4678/1451 با توجه به وضع موجود فارغ از هرگونه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی و نبود معارض و مانع جهت انتقال ارزش ششدانگ به مبلغ 14/500/000/000 ریال برآورد و مقرر شد در روزدو شنبه مورخ 1400/9/29 از ساعت 9 الی 9/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9الی9:30