فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ شهیدچمران

24000000000

توضیحات

140091920001809330

140091460000510944
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت سوم (اموال غیر منقول)

نظر به اینکه در پرونده اجرائی کلاسه 0000503 ج/مدنی و به موجب دادنامه قطعی شماره140091390005026392-1400/04/27 اصداری ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین دستور فروش ششدانگ ملک مشترک  به پلاک ثبتی7/3287 به نشانی :ورامین،کارخانه قند،خیابان شهیدچمران، بلوارکاظم آباد، کوچه حاجی یعقوب شیرکوند-پلاک28 که طبق نظریه کارشناس به موجب پاسخ استعلام ثبتی به مساحت 230/95 مترمربع آقایان حسین النگ وحسن النگ هرکدام مالک سه دانگ ازششدانگ  ذکر شده است،زمین موردتعرفه ساختمانی شامل همکف یک واحدمسکونی وحیاط وحیاط پشتی وطبقه اول یک واحدمسکونی نیمه کاره وطبقه دوم یک واحد مسکونی بابازسازی جزئی ساخته شده است نماسنگ وشیشه است اسلکت نیمه فلزی باسقف طاق ضربی است پوشش دیوارها تایک مترسنگ والباقی پوشش دیوارهاوسقف گچ ورنگ است. هرطبقه دارای دواتاق وهال وآشپزخانه وحمام می باشند سرویس بهداشتی طبقه اول ودوم داخل راهرو وراه پله ساخته شده است پوشش کف کفپوش وموزائیک وسیمان است، وطبقه اول فاقدکفسازی است وپوشش دیوارهای آن تایک مترسنگ والباقی گچ وخاک است ،ساختمان دارای دوانشعاب برق ودوکنتور گازویک کنتور آب است وسرمایش باکولر آبی وگرمایش بابخاری گازی است وقدمت تقریبی ساختمان هفده سال است، که ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک فوق به مبلغ24/000/000/000ریال معادل دومیلیارد و چهارصدمیلیون تومان ارزیابی و تعییت قیمت شده است و از اعتراض مصون مانده است و مقرر گردید ملک موصوف برای روز یکشنبه 1400/10/05 از ساعت 10 صبح الی11صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد،ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.   

مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری ورامین

                سیدمهدی جعفری

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت10 الی11