فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ شهیدباهنر

106326000000

توضیحات

9709980010700647

140068460000441615
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000648 له آقای علیرضا ظریفیان علیه آقای محمد داغ برصی، و  همچنین پرونده مطروحه در اداره چهارم اجرای اسنادرسمی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 64/277/086/469 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ3/213/854/323 ریال در حق صندوق دولت بابت پرونده شعبه چهارم اجرای احکام به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه هشتم تفکیکی بشماره پلاک 7116 فرعی از 34 اصلی مفروز و مجزی شده از 1996 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. این پلاک دارای بازداشت مقدم از سوی شعبه چهارم اجرای اسناد رسمی مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 100/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی گردیده . محل ملک به آدرس تهران، خیابان شهید باهنر ، چیذر ، کوچه حسن پور پلاک 19 می باشد.  جریان ثبتی :سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه هشتم تفکیکی بشماره پلاک 7116 فرعی از 34 اصلی مفروز و مجزی شده از 1996 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران واقع در سمت شرقی طبقه چهارم بمساحت 177/21 متر مربع که مقدار 3/75 متر مربع آن بالکن است و مقدار 0/90 مترمربع جا گلدانی است بانضمام انباری قطعه 1 واقع در جنوب زیرزمین به مساحت 6/23 مترمربع و انباری قطعه 2 واقع در مرکز زیرزمین به مساحت 1/78 متر مربع بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 3 واقع در شمال طبقه همکف به مساحت 11 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات مطابق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن ذیل ثبت صفحه 80 دفتر 1908 بنام احمد بزرگمنش ثبت و سند مالکیت صادر گردیده سپس مع الواسطه برابر سند انتقال اجرایی شماره 23750 مورخ 90/12/10 دفتر 466 تهران بنام آقایان محمد داغ برصی و اورنگ عباسیان بالمناصفه منتقل شده است و اسناد مالکیت خریداران ذیل ثبت صفحات 8 و 308 دفاتر 2446 و 1908 ثبت و صادر شده است سپس سه دانگ اورنگ عباسیان برابر سند 24359 مورخ 91/4/25 دفتر 466 تهران بنام سامان اوترخانی منتقل و برابر سند 24684 مورخ 91/7/17 همان دفتر سه دانگ سامان اوترخانی به نام حسن باباجانی انتقال یافته است. حدود بشرح سند مالکیت صادره می باشد. مشاهدات از مورد ارزیابی: مورد ارزیابی بصورت یک دستگاه آپارتمان مسکونی در سمت شرقی طبقه چهارم یک باب ساختمان احداثی در هفت طبقه ،شامل طبقه زیرزمین بصورت انباری و پارکینگ و طبقه همکف بصورت لابی و پارکیمگ و طبقات اول تا هفتم هر کدام دو واحد شرقی و غربی ،با نمای سنگی و با قدمت حدود هیجده سال ، اسکلت فلزی و سقف تیرچه می باشد ،واحد مورد نظر بمساحت 177/31 متر مربع ، دارای سه اتاق خواب ،هال ، پذیرایی حمام و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، کف هال سنگی و کف اتاقها کف پوش ، کف آشپزخانه کف پوش و دیوار هال و اتاق ها رنگ آمیزی و دیوار آشپزخانه کاشیکاری دارای کابینت ام دی اف ، درب ورودی چوبی با حفاظ نرده فلزی و درب اتاقها چوبی ،پنجره ها فلزی تک جداره ،یک فقره شومینه در پذیرایی نصب است سیستم گرمایش و سرمایش چیلر،امتیاز برق مجزی و آب و گاز مشترک و در روز بازدید بصورت تخلیه بود. با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن موقعیت محل و سمت استقرار و مساحت  وگذر مشرف و با فرض صحت مدارک استنادی و فارغ از هر گونه بدهی یا تعهد به ادارات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی به نوعی که انتقال ملک به غیر هیچگونه منع قانونی نداشته باشد ارزش ششدانگی آپارتمان ، مبلغ 106/326/000/000 ریال برآورد و اعلام می گردد مزایده در تاریخ روز 1400/09/24 از ساعت 9:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                             

شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9الی10