فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ سوم نیروی هوایی

45000000000

توضیحات

9809982169100602

140068460000444551
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول

    به موجب دادنامه شماره 9909972169100659مورخ1399/4/28صادره از شعبه91 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی پرونده اجرائی به کلاسه 9901809/ج له اقای مجید صفرابادی فراهانی علیه اقای سید ضیاء عربشاهی به محکومیت پرداخت 1/000/000/000ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ 35/000/000ریال بعنوان هزینه دادرسی ومبلغ 716/814/159ریال بعنوان خسارات تاخیر تادیه که تااسفند 98محاسبه که الباقی در زمان مزایده محاسبه خواهد شد ودر حق محکوم له ومبلغ 87/590/707ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق دولت که محکوم له طی عملیات اجرایی بابت محکوم به  موفق به توقیف پلاک ثبتی 31210فرعی از 4476اصلی واقع در بخش 7تهران از محکوم علیه گردیده که پس از ارجاع به کارشناس رسمی  منتخب بدین نحوه اعلام نظر نموده ومصون از اعتراض باقی مانده است نشانی ملک تهران خیابان سوم نیروی هوایی پلاک های ابی 109و111و113و115و117شهرداری است0

اسناد ومدارک

استعلام ثبتی شماره 0009356مورخ 1400/6/28صادره از اداره ثبت اسناد واملاک پیروزی تهران مشخصات ملک ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 31210فرعی از4476اصلی مفروز ومجزی شده از6999فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7ثبتی تهران به مساحت 60مترمربع باحدود شمالاپی است بطول 6متربه قطعه یک تفکیکی شرقا پی است بطول 10متر به قطعه یک تفکیکی جنوبا پی است بطول 6متر به قطعه 3تفکیکی غربا پی است بطول 10متر به خیابان مشخصات مالکیت مالکیت سید ضیاءعربشاهی مالک ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 137513تاریخ 1394/8/23دفترخانه اسناد رسمی شماره 358تهران موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 101208سری الف سال 99با شماره دفتر الکترونیکی 139920301043033310ثبت گردیده است محدودیت سه مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1398168004655442مورخ 1398/8/18صادره از شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران برای مالکیت ضیا ء عربشاهی بازداشت می باشد به موجب دستور شماره 1399191003914277مورخ 1399/5/20صادره از شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره 13شورای حل اختلاف برای مالکیت سید ضیاء عربشاهی بازداشت می باشد به موجب دستور شماره 140068990009029580مورخ 1400/2/22صادره از شعبه اجرای احکام مدنی شهید مدرس تهران برای مالکیت ضیاء عربشاهی باز داشت می باشد در تصویر پروانه ساختمان بشماره 746/9220مورخ 47/6/28صادره از شهرداری تهران مربوطه به املاک پلاک ثبتی 31210فرعی و6999فرعی از 4476اصلی زیر بنای موجود 120متر مربع وبنای قابل احداث به موجب این پروانه 20مترمربع درج گردیده است درنامه شماره 78318/10110مورخ 1347/7/12صادره از شهرداری تهران اورده شده است که اقای فضل اله عرب شاهی بدین وسیله بشماره اجازه داده می شود که نسبت به تکمیل ساختمان باقیمانده احداث سه باب مغازه دیگر به مساحت 48مترمربع واشکوب دوم به مساحت 58مترمربع طبق نقشه ضمیمه وبا رعایت مفاد پروانه ساختمانی شماره 7646/9220ش مورخ 47/6/28در ملک پلاک شماره 4476/6999-31210اقدام فرمائید0

حسب بازدید بعمل امده برروی عرصه ملک به پلاک ثبتی 31210فرعی از 4476اصلی ساختمانی 3طبقه شامل طبقه همکف (همکف جهت سه باب مغازه ویک زیر پله)و2طبقه مسکونی برروی همکف هرطبقه شامل یک واحد مسکونی مجموعا 2واحد مسکونی قرار گرفته است درب ورودی نفرروازجنس پروفیل اهنی دسترسی به طبقات ازطریق راه پله ساختمان فاقد اسانسور کف راه پله وراهروها ازسنگ پوشش بدنه دیوار راه پله وراهروها سرامیک پنجره ها دوجداره ودرب های داخلی می باشد هریک ازاپارتمان ها دارای پذیرایی یک اتاق اشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف حمام سرویس بهداشتی می باشد کفپوش سنگ پوشش بدنه دیوارها گچ ورنگ وکنتیکس سیستم گرمایش شوفاژ سیستم سرمایش کولر ابی می باشد پلاک 111شهرداری بصورت زیر پله که در زمان بازدید مقفول مشاهده گردیدمغازه به پلاک 113شهرداری مساحت حدود 15/40مترمربع درب وپنجره شیشه سکوریت با کرکره برقی ریموت دار دارای بریه طول حدود 2/70متربه خیابان سوم نیروی هوایی عمق حدود 5/70متر ارتفاع از کف تا سقف حدود 4/50متر کفپوش سنگ دارای کنتوربرق مستقل ودر زمان بازدید دایر وتحت تابلوئی هلکووین مشغول به فعالیت در شغل پنجره های دوجداره می باشد مغازه به پلاک 115شهرداری مساحت حدود 16مترمربع درب وپنجره شیشه سکوریت با کرکره برقی ریموت دار دارای بر به طول حود 2/80متر به خیابان سوم نیروی هوایی عمق حدود 5/70مترارتفاع از کف تا سقف حدود 4/50مترکفپوش سنگ دارای کنتوربرق مستقل ودر زمان بازدید دایر وتحت تابلوی الکتریکی قائم مشغول به فعالیت می باشد مغازه به پلاک 117شهرداری مساحت حود 15/40مترمربع درب وپنجره شیشه سکوریت باکرکره بقی ریموت دار دارای بربه طول حدود 2/70متربه خیابان مترارتفاع ازکف تاسقف حدود 4/50متر کفپوش سنگ دارای کنتور برق مستقل ودر زمان بازدید دایر وتحت تابلوی عطاری باغ سبز مشغول به فعالیت مشاهده گردیده حسب الاظهار منافع مغازه ها به غیر واگذار شده است

توضیح ضروری کارشناسی در مورد حدود کاربرد ورفع مسئولیت از کارشناس به استحضار می رساند تایید صحت اصالت مستندات ابرازی وادعاهای طرفین پرونده برعهده ارائه دهنده واظهار کننده بوده وخارج از صلاحیت کارشناس بوده ونظریه تقدیم شده درچارچوب قرار کارشناسی صادره وبراساس تصویبر مستندات ابرازی وموجود در پرونده می باشد وفارغ از بررسی های مربوط به موضوعات به شرح بین الهلالین صحت واصالت واعتبار ومطابقت اسناد ومدارک موصوف واحراز مالکیت ها وانتساب ان به اشخاص حقیقی وحقوقی هرگونه دیون وتعهدات اعم ازمالی وغیرمالی متوجه ملک وذیربطان موضوع احراز هرگونه تعارض اسناد مالکیت وهرگونه ممنوعیت اعم ازقانونی شهرسازی وموارد نظیر متوجه ملک موصوف وتوافقات عادی ورسمی احتمالی گذاشته واتی فی مابین اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به ملک موضوع کارشناسی لذا بدیهی است چنانچه بعد از ارائه این گزارش اسناد ومدارک واطلاعات قابل اتکای دیگری ارائه شود ویا در مدارک ومستندات ابرازی تغییر ایجاد شود به گونه ای که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد رسیدگی به انها خارج ازاین حدود وصلاحیت بوده وتجدید نظر در این گزارش ضروری ولازم می باشد ودر صورت لزوم حسب دستور وصلاحدید مقام محترم قضائی وپس از اجرای تشریفات قانونی اظهار نظر مجددصورت خواهد گرفت 0

 با توجه به مساحت وموقعیت ودر نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه وبا درنظر گرفتن سوابق مالکیتی وتعهدات ودیونی که ممکن است وجود داشته باشد با فرضقابلیت نقل وانتقال قطعی ونداشتن معارض وهرگونه بدهی به هریک از سازمانها و شهرداری بانکها واشخاص حقیقی وحقوقی نداشته باشدارزش ششدانگ ملکیت ملک به پلاک ثبتی 4476/31210واقع در بخش 7تهران ودو طبقه مسکونی احداثی برروی مغازه ها بدون احتساب منافع واحدهای تجاری در ان برابر با مبلغ 45/000/000/000ریال براورد گردیده است  که مقرر گردیده در مورخ 1400/10/12 راس ساعت 10الی11صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مدرس بنشانی :تهران حکیمه خ سازمان اب ملک فوق از طریق مزایده بفروش برسد.متقاضيان مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته میشود و فی المجلس ده درصد آن از برنده مزایده اخذ خواهد شد که بشماره حساب2171299039007 سپرده مجتمع قضایی شهید مدرس واریز کرده است و الباقی آنرا از تاریخ مزایده ظرف یکماه می بایست پرداخت نماید در غیر این صورت پس از کسر هزینه های اجرائی10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ومزایده باطل می گردد0ضمنا مالکیت پلاک ثبتی  توقیفی به میزان طلب به مزایده گذاشته می شود0

دادورز اجرای احکام شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رضا فعال  1400/9/9

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/12ساعت10 الی11