فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ سرباز

41000000000

توضیحات

9809982161301230

140068460000439814
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال غیرمنقول

مطابق پرونده اجرایی کلاسه9900776/ج ودادنامه شماره 9909972161300038صادره ازشعبه77دادگاه حقوقی تهران خواهانها 1-سارینا رحمتی شهرضا2-داریوش رحمتی شهرضا3-مهدی رحمتی شهرضا به طرفیت1-امین رحمتی شهرضا2-الناز رحمتی شهرضا3-الهام صادقی4-مظفر توکلی5-سارا رحمتی شهرضا6-مهوش فردوسیان7-ثریا رحمتی شهرضا به خواسته فروش ملک مشاع ،لذا جهت فروش ملک مشاعی به احد ازکارشناسان رسمی دادگستری ارجاع وبه شرح ذیل ارزیابی شده است.ملک واقع درتهران-خیابان باباخانلو(سرباز)خیابان جهان بین کوچه اسکندری ونبش بن بست حسینی پلاک11 می باشد.مشخصات سند مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین شماره373 فرعی از6749اصلی مفروزو مجزی شده ازپلاک45 فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش2تهران،به مساحت 120مترمربع که یک برگ سندمالکیت2307/50سهم مشاع از19440 سهم عرصه واعیان آن به شماره چاپی954005 سری ب/96 به تاریخ97/02/08 ثبت وسندمالکیت صادرگردیده است.حدوداربعه شمالا:خط فرضی است به طول 8متربه قطعه اول جزء45فرعی از6749 شرقا:خط فرضی به طول15متربه قطعه5تفکیکی جزء45فرعی از6749 جنوبا:خط فرضی به طول8متربه کوچه به عرض 3متر غربا:خط فرضی است به طول15متربه کوچه به عرض 4متر.طبق برگه عوارض نوسازی شهرداری تهران مساحت زیربنای ساختمان183مترمربع اعلام شده است.مشخصات ملک:ملک مذکورقدیمی ساز،نماسیمانی ودردوطبقه بوده که ازاضلاع غربی وجنوبی دارای اصلاحی می باشد.نظریه کارشناسی:با توجه به موقعیت،مساحت وکاربری مسکونی،فارغ ازاحراز صحت وسقم مدارک ومستندات ابرازی وباتوجه به مدارک موصوف،بدون درنظرگرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقوقی وحقیقی،فارغ ازمسائل ثبتی وحقوقی مترتب برملک ومدارک ارائه شده درصورتیکه هیچگونه منعی برای نقل وانتقال وواگذاری نداشته وبلامعارض باشد،ارزش ششدانگ این پلاک بمبلغ41/000/000/000ریال تعیین واعلام می گردد.با توجه به عدم  تراضی طرفین مقرر گردید ملک موصوف راس ساعت 9:30 مورخ1400/10/07 روز سه شنبه از طریق مزایده ، توسط اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر در محل اتاق مزایده  واقع در طبقه اول بفروش می رسد..

نحوه برگزاری مزایده: “1-‌ مزایده ملک موصوف به شرح فوق الذکر با مشخصات فوق‌الاشعار در تاریخ مقرر فوق  ازقیمت پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد مزایده در طبقه همکف مجتمع قضایی شهید صدر  واقع در خ شیخ بهایی شمالی دوازده متری اول واحد مزایده برگزار خواهد شد.2-ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.3- در صورت انصراف برنده از مزایده، 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می‌گردد.4-‌ کلیه هزینه‌های مربوط به خرید طبق تعرفه بر عهده خریدار یا برنده مزایده می‌باشد.واین اجرای احکام هیچ تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد  واین امر مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی می باشد.

مدیرشعبه3اجرای احکام مجتمع قضایی شهیدصدر-ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/07ساعت9:30