فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ سبلان شمالی

7700000000

توضیحات

9909982162000764

140068460000427620
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – دستور فروش ملک مشاع

باسمه تعالی

نظر به این که طی دادنامه  صادره ی شماره ی 140068390001811079 مورخه ی 1400/02/20 صادره از شعبه 82 دادگاه حقوقی تهران  خواهان ها : فری ناز و شهناز همگی رسولی به طرفیت  خواندگان : مهناز و علیرضا همگی رسولی فرزندان مرحوم صفرعلی به خواسته فروش ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 17 فرعی از 7090 اصلی واقع در بخش 02 ثبتی تهران که در این راستا ملک به شماره پلاک شماره ثبتی مذکور از طریق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته که مراتب ارزیابی کارشناسی به شرح ذیل است:

«ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان با پلاك ثبتي 17 فرعي از 7090 اصلي بخش 2 تهران (در راستاي راي دستور فروش صادره از شعبه 82 دادگاه عمومي حقوقي تهران) با سلام احتراماً بازگشت به ابلاغيه كارشناسي در پرونده اجرايي كلاسه 0000409 موضوع كارشناسي ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان با پلاك ثبتي 17 فرعي از 7090 اصلي بخش 2 تهران؛ به استحضار ميرساند اينجانب به عنوان كارشناس رسمي دادگستري منتخب آن مقام محترم قضايي پس از حضور در دفتر اجراي احكام و مطالعه پرونده مزبور و اطلاع از موضوع كارشناسي از ملك فوق‌الذكر به نشاني تعرفه شده تهران – خيابان سبلان شمالي – خيابان شهيد بازرگان – كوچه شهيد افشار – كوچه شهيد صالحي پلاك 1 (كد نوسازي 10684049) آپارتمان واقع در طبقه همكف بازديد و معاينه به عمل آورده و متعاقب بررسي‌ها و تحقيقات به عمل آمده و با استعانت از خداوند متعال و به شرح زير گزارش كارشناسي به حضور ايفاد مي‌گردد. 1- مشخصات ثبتي ملك: مطابق مندرجات تصوير دفترچه سند مالكيت ابرازي: شماره ملك 17 فرعي از 7090 اصلي شماره ثبت 318701 دفتر 2059 صفحه 428 بخش ثبتي دو تهران – تاريخ ثبت بيست و يكم خرداد ماه هشتاد و چهار – ملك و محل آن ششدانگ يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف به مساحت چهل و شش متر و شصت و پنج دسيمترمربع قطعه دوم تفكيكي شماره هفده فرعي از هفت هزار و نود اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك چهارده فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش دو تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات 2- مشخصات فني ملك: پلاك مادر شمالي است و اعياني احداثي در آن ساختماني در پنج طبقه مشتمل بر طبقات زيرزمين، همكف، اول، دوم و سوم مي‌باشد. نماي ساختمان با پوشش از سنگ مي‌باشد. سن بناي احداثي حدود بيست سال مي‌باشد. بناي احداثي با اسكلت فلزي و طاق ضربي و تيرآهن مي‌باشد. در هر يك از طبقات يك واحد مسكوني احداث شده است (جمعاً پنج واحد مسكوني). بخش جنوبي عرصه به حياط مشاعي اختصاص دارد كه كفپوش آن از موزائيك است. ساختمان فاقد آسانسور است. پلكان ارتباطي بين طبقات با كف پله و پاگرد از سنگ و ديوار پوشش گچ و رنگ است. آپارتمان تعرفه شده در طبقه همكف واقع است. طبقه همكف حدود نيم طبقه از كف حياط مشاعي بالاتر است. آپارتمان مورد بازديد داراي هال پذيرايي با پنجره به حياط جنوبي، آشپزخانه باز با پنجره به نورگير، سرويس بهداشتي فرنگي، يك اطاق خواب با پنجره به نورگير مشاعي و سرويس حمام (دوش) داخل اطاق خواب است. كفپوش سالن و آشپزخانه از سراميك (كه در برخي نقاط ترك‌خوردگي در آن مشاهده مي‌شود)، پوشش ديوار از گچ و رنگ قديمي، پوشش ديوار آشپزخانه از كاشي و كابينت منصوبه فلزي، كف و بدنه سرويس‌ها سراميك، كفپوش اطاق موكت و موزائيك و اطاق داراي كمد، درب ورودي به واحد چوبي با حفاظ آهني، داراي آيفون تصويري، داراي انشعاب گاز مشترك و انشعاب آب مشترك و انشعاب برق اختصاصي، سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي، پنجره‌ها پروفيل آهن و شيشه تك جداره مي‌باشد. 3- حدود و شمول كارشناسي: گزارش كارشناسي تقديمي با فرض صحت و اصالت مدارك ابرازي و انطباق آنها با اصول اسناد، فارغ از هر گونه قيود احتمالي از جمله ترهين و معارض، فارغ از هر گونه بدهي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از هر گونه موانع احتمالي ثبتي و قانوني در انتقال قطعي عين و منافع ملك مورد ارزيابي، فارغ از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي تنظيم شده است. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك جديدي ارائه گردد كه در امر ارزيابي موثر باشد مسئوليتي متوجه اين كارشناسي نبوده و حسب الامر مقام محترم قضايي گزارش كارشناسي قابل بازنگري مي‌باشد. 4- نظريه كارشناسي: با توجه به توضيحات ارائه شده و در نظر گرفتن عوامل و شرايط موثر در موضوع؛ ارزش ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان با پلاك ثبتي 17 فرعي از 7090 اصلي بخش ثبتي دو تهران به مساحت مندرج در سند 46/65 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و مشاعات برابر 7،700،000،000ريال (هفت ميليارد و هفتصد ميليون ريال) معادل هفتصد و هفتاد ميليون تومان برآورد و اعلام مي‌گردد.»

لهذا مقرر گردید جهت اجرای حکم مزبور در روز  چهارشنبه مورخ 1400/09/10 راس ساعت 9 صبح از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی  خیابان  شیخ بهائی  انتهای کوچه  12 متری اول اتاق مزایده  واقع در طبقه اول  مجتمع قضائی شهید صدر  به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره  چک بین بانکی معتبر )را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی  ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده  به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .متقاضیان شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا  کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه  به عهده  خریدار  یا برنده مزایده  می باشد  واین اجرای  احکام هیچگونه  مسئولیتی در قبال  تحویل  ملک  به  برنده مزایده ندارد وتحویل مستلزم تقدیم دادخواست می باشد .   

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت9