فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ زمزم

100000000000

توضیحات

9209980213700427

140068460000412411
اجراي احكام شعبه 186 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

اگهي مزايده اموال غير منقول

بموجب پرونده کلاسه 940032 ج ش و دادنامه صادره از شعبه186 دادگاه عمومي تهران خواهان ها اقاي محمد کمک و اقاي مجيد کمک و خواندگان خانم ام البنين کمک خانم شهر بانو کمک خانم کلثوم کمک خانم خديجه کمک خانم ليلا کمک و خانم فاطمه نسا ايماني دليلو داير بر فروش ملک به ادرس تهران خيابان زمزم (غلامرضائي) خيابان خوش کردار نبش بن بست ارديبهشت پلاک 6 ملک مورد نظر عبارت است از شش دانگ يک قطعه زمين به مساحت 350 متر مربع فعلا يک باب خانه است به شماره 14/31 مفروز از پلاک 4 اصلي واقع در قريه قلعه مرغي دهستان غار بخش 12 تهران ناحيه 2 حوزه ثبت ملک شهر ري استان تهران مي باشد که طبق استعلام گرفته شده از شهرداري در بافت فرسوده مي باشد و تعداد طبقات مجاز 6 و حداکثر تراکم مجاز ساختماني 360 درصد مي باشد همچنين ملک از سمت خيابان خوش کردار و بن بست ارديبهشت اصلاحي خواهد داشت و گذر اصلي 16 متري و بن بست مجاور 6 متري مي گردد طبق بازديد و اظهارات ملک داراي ساختماني است با قدمت حدود 35 سال با نماي اجري و پنجره هاي الومينيومي در 3 طبقه که طبقه همکف به صورت پارکينگ بدون سقف و طبقه اول و دوم به صورت مسکوني مي باشد طبقه اول داراي سالن پذيرائي و نشيمن 3 اتاق اشپزخانه و سرويس بهداشتي و حمام مي باشد و طبقه دوم به صورت 2 واحد مسکوني بازسازي تبديل شده که واحد شمالي به صورت 2 اتاق با هال و پذيرائي و اشپزخانه باز و سرويس بهداشتي و حمام و واحد جنوبي با يک اتاق و هال و پذيرائي و اشپزخانه باز و سرويس بهداشتي و حمام مي باشد ملک داراي انشعابات اب و برق و گاز است با توجه به موقعيت زماني و مکاني عرصه و اعيان ملک ارزش روز شش دانگ عرصه و اعيان ملک به پلاک ثبتي 14/31 با مشخصات فوق 100/000/000/000 ريال معادل ده ميليارد تومان بر اورد ميگردد ومقرر است از ساعت  11          الي  11/30    مورخ  1400/09/17  در محل اجراي احکام متمرکز مجتمع قضائي شهيد مطهري يافت اباد واقع در طبقه 3 از طريق مزايده از قيمت 100/000/000/000 ريال معادل ده ميليارد تومان از قيمت پايه کارشناس شروع ميشود و به هر شخص حقيقي وحقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني در وجه خريدار از خريدار اخذ و الباقي ظرف يکماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيکه در مهلت مقرر خريدار  الباقي وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد کليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محکوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين ميتوانند ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده ميتوانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد کنند

دادورز اجراي احکام شعبه 186 دادگاه عمومي تهران-کاکائي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت11الی11:30