فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ دماوند

115000000000

توضیحات

9909982169100690

140068460000433010
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول

    به موجب دادنامه شماره140068390001801067مورخ1400/2/20صادره از شعبه91 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی پرونده اجرائی به کلاسه 0000341/ج خواهان  خانم1-ملیکا مرادی وخوانده گان 1-مریم 2-فاطمه 3-مهدی4-مهری5-شایسته6-محمد7 -زهرا 8 ندا همگی حسینی سیانکی به محکومیت دستور فروش ملک مشاعی پلاک ثبتی 75062فرعی از 4476اصلی واقع در بخش 7تهران  واقع است درنشانی تهران خ دماوند ازغرب به شرق بعد از پل خاقانی خیابان سعید عرب کوچه صالحی فشمی پلاک 43که پس از ارجاع به کارشناس منتخب بدین نحوه اعلام نظر نموده ومصون از اعتراض باقی مانده است 0

از نظر معاینه محلیبموجب تصویر سند مالکیت تک برگ ارائه شده بشماره چاپی 447905دوسهم از یازده سهم عرصه واعیان زمین وضعیت خاص طلق بشماره 75602فرعی از 4476اصلی قطعه 38تفکیکی مفروز ومجزی شده از 37829فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7تهران بمساحت 192متر مربع با حدود شمالا 8متر به قطعه شرقا 24 متر وبه قطعه جنوبا 8متر به خیابان عرض 12متر غربا 24 متر قطعه طی سند انتقال اجرایی شماره 9501مورخ 99/8/28به خانم ملیکا مرادی انتقال یافته  مشخصات ظاهری ملک حسب بازدید بعمل امده ملک مورد تعرفه شمالی واعیانی موجود در ان بانمای سنگ مشتمل بر زیر زمین بمساحت حدود 35متر مشتمل بر حمام وسرویس سرامیک ودیوار کاشی اشپزخانه با کف موزائیک دیوار سیمانی راهرو وقسمتی بعنوان هال که در حال حاضر بصورت انبار ی مورد استفاده است .

با کفپوش موزائیک ودیوار پوشش کاغذ دیواری قدیمی وطبقه همکف بمساحت حدود 120مترمربع مشتمل برهال وپذیرایی با کف سیمان وموزائیک وموکت ودیوار اندود گچ ونقاشی واشپزخانه باکف سرامیک ودیوار قسمتی کاشی وکابینت اهنی سرویس وحمام باکف سرامیک ودیوار کاشی ودواتاق خواب با کف سیمان وموزائیک ودیوار اندود گچ ورنگ شده ورا پله با کف سنگ ودیوار گچ ونقاشی با نضمام بالکندارای انشعابات اب وبرق وگاز بوده وگرمایش وسرمایش ان با بخاری وکولر ابی تامین میگردد

 با توجه به  مساحتوموقعیت ودر نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه وفارغ از موارد ثبتی وحقوقی ترتیب بر ملک ومدارک ارائه نشده ان ارزش ششدانگ عرصه واعیان پلاک فوق در صورتیکه بدهی به شهرداری بانکها واشخاص حقیقی وحقوقی نداشته باشد شش دانگ ان به مبلغ 115/000/000/000ریال  ارزیابی نموده است  که  مقرر گردیده  در مورخ 1400/9/29 راس ساعت 10الی11صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مدرس بنشانی :تهران حکیمه خ سازمان اب ملک فوق از طریق مزایده بفروش برسد.متقاضيان مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته میشود و فی المجلس ده درصد آن از برنده مزایده اخذ خواهد شد که بشماره حساب2171299039007 سپرده مجتمع قضایی شهید مدرس واریز کرده است  و الباقی آنرا از تاریخ مزایده ظرف یکماه می بایست پرداخت نماید در غیر این صورت پس از کسر هزینه های اجرائی10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ومزایده باطل می گردد0ضمنا اپارتمان توقیفی به میزان طلب به مزایده گذاشته می شود0

دادورز اجرای احکام شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 رضا فعال

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت10الی11