فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ دردشت شمالی

55000000000

توضیحات

9909980241500863

140068460000428250
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 9902194/118ج2از شعبه 118 دادگاه حقوقی تهران – اجرائیه 9900230  مورخه    99/08/25  رای داوری   محکوم لها خانم  توران  سرلک  فرزند  جعفر  قلی – آقای حسین پاکدامن فرزندولیمحمد  –  محکوم علیه  آقای حمید  قربان پور  فرزند غلامحسین  -محکوم به 2/603/250/000ریال -هزینه کارشناسی 90/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 134/662/500ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی 17468 فرعی از 6718 اصلی   آپارتمان طبقه پنجم مالکیت 48سهم از 120سهم عرصه واعیان محکوم علیه  به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد

از ملک به پلاک ثبتی 17468 فرعی از 6718 اصلی ، نظر کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد :

نشانی : تهران- خ دردشت شمالی- خ فراهانی (74 شرقی)- بعد از میدان نخجیر- پلاک 21 و 23 – طبقه 5

وضعیت ثبتی : مطابق تصویرنامه اداره ثبت لویزان به شماره 140085601151007972 مورخ 4/5/1400 مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره 17468 فرعی از 6718 اصلی بخش 2 به مساحت 4/275 متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140005801151000809 مالک آقای حمید قربان پور مالک 48 سهم از 120 سهم عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 075944 سری ب سال 97 در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است.

سابقه پلاک : در اجرای بند 313 مجموعه بخش نامه های ثبتی پلاک های 78 و 1384 و 6809 و 6810 و 1384 باقیمانده باهم تجمیع شده و بصورت واحد درآمده است.

لازم به ذکر است که در حال حاضر ، برای مورد ارزیابی آپارتمان طبقه پنجم از ملک به پلاک ثبتی 17468 فرعی از 6718 اصلی صورتمجلس تفکیکی و سند تک برگی صادر نشده است.

وضعیت اعیانی : مورد بازدید یک باب آپارتمان مسکونی در طبقه پنجم به مساحت 55/148 متر مربع مطابق پایانکار دارای سالن پذیرایی ، آشپزخانه باز با کابینت ، سه اتاق خواب یکی از آنها دارای کابین حمام سرویس بهداشتی ایرانی ، حامم و سرویس بهداشتی فرنگی ، بالکن دو واحد پارکینگ ، انباری در یک مجتمع مسکونی دارای پایانکار به تاریخ 27/8/98 در 7 طبقه با اسکلت بتنی می باشد طبقه زیرزمین و همکف جهت پارکینگ و انباری و طبقات اولی الی پنجم مسکونی می باشد طبقات اول الی چهارم دو واحدی و طبقه پنجم تک واحدی می باشد پوشش کف از سرامیک پوشش دیوار رنگ آمیزی پوشش دیوار سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه از کاشی ، پنجره ها یو پی وی سی با شیشه دو جداره دارای آسانسور نمای ساختمان ترکیبی از چوب و سنگ و آجر پوشش کف و دیوار پارکینگ سنگ کف پله ها سنگ پوشش دیوار پله ها سنگ و رنگ و کاغذ دیواری ، سیستم سرمایش کولر آبی سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد.

اسناد و مدارک :

1ـ مطابق تصویر گواهی پایانکار کل ساختمان به شماره 82099808 مورخ 27/8/98 تاریخ پروانه ساختمانی 3/9/95 زیربنای کل 13/1214 متر مربع شامل انبار مسکونی 9 واحد به مساحت 36/ 20 متر مربع پارکینگ مسکونی 10 واحد آپارتمانی مسکونی 9 واحد به مساحت کل 63/708 متر مربع و بالکن سه طرف بسته 40/ 34 متر مربع و … می باشد.

2ـ مطابق تصویر قرارداد مشارکت در ساخت به تاریخ 1/11/94 طبقات 4 و 5 متعلق به سازنده خوانده پرونده می باشد حسب الاظهار آپارتمان طبقه پنجم متعلق به خوانده و دارای مستأجر می باشد که بررسی صحت و سقم آن در صلاحیت مقام محترم قضایی می باشد.

3ـ مطابق اظهارات خواهان در حال حاضر جهت دو واحد پارکینگ ، پارکینگ های مرکزی در طبقات زیرزمین  و همکف در حال استفاده برای آپارتمان طبقه پنجم می باشد.

نظریه کارشناسی :

با عنایت به مراتب فوق و لحاظ کردن مواردی نظیر کیفیت ساخت موقعیت زمانی و مکانی ملک معرفی شده و قدمت آن نداشتن سندتک برگ ، صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی ، بدون لحاظ کردن هرگونه بدهی احتمالی ملک مذکور به افراد حقیقی یا حقوقی و موارد ثبتی و حقوقی مترتب ، ارزش شش دانگ آپارتمان طبقه پنجم به مساحت 55/ 148 متر مربع با منضمات مربوطه از جمله پارکینگ ها و انباری از پلاک ثبتی مادر به شماره 17468 فرعی از 6718 اصلی به مبلغ 55/000/000/000ریال معادل پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان اعلام می گردد در صورت ارائه هرگونه اسناد مثبته که موثر در نظر کارشناسی باشد با دستور مقام محترم قضایی قابل بررسی در نظریه تکمیلی خواهد بود. 

تاریخ مزایده 1400/9/29ساعت 9 الی 9/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9الی9:30