فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ خوش

24800000000

توضیحات

9509980229300978

140068460000444562
اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 960246  /ج

 

 

به موجب  اجراییه  شماره  مورخ 961042229300213 صادره  در پرونده کلاسه  960246  شعبه اجرای 33  دادگاه عمومی تهران  موضوع دعوی  اکبر نعمتی  مبنی بر فروش ملک  که حسب دستور دادگاه پلاک ثبتی  164 فرعی از 1692 اصلی  بخش 10 تهران در اجاره می باشد .  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 24/800/000  ریال ارزیابی گردیده است. به آدرس – تهران – خیابان خوش – بین خیابان کمیل و مرتضوی – کوچه یوسفی مزینانی – پلاک 4

 

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین بمساحت 8050  متر مربع  به شماره پلاک ثبتی 164 فرعی از 1692 اصلی بخش 10  که بنام مرحوم عباس قاسمی  سند صادر شده است .نامبرده در تاریخ 97/09/05 مرحوم شده و وراث حین الوقت ایشان بشرح دادنامه شماره  954  مورخ 98/11/30 شعبه 451 مجتمع 10 شورای حل اختلاف  تهران می باشد .

 

 

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: ملک مورد نظردر جنوبی  معبر عمومی  واقع شده است و ساختمان آن مشتمل بر 3 طبقه تکواحدی قدمت ملک بیش از 30 سال است ولیکن در داخل و نمای ساختمان باز سازی صورت گرفته است . نمای واحد آپارتمانی یک اتاق خواب – آشپزخانه و سرویسش بهداشتی و حمام است کف واحد شده است سیستم سرمایشی واحد استفاده از کولر و سیستم گرمایشی آن استفاده از گاز می باشد . واحد آپارتمانی دارای انشعابات شهری برق مستقل و آب و گاز مشترک است .

 

3-مورد مزایده ششدانگ ملک  مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 24/800/000/000    ریال تعیین نموده است .

در ضمن پلاک ثبتی موصوف دارای توقیف سند رهنی به مبلغ 5/858/740/627 ریال به نفع بانک شهر و نیزیک فقره بازداشتی به مبلغ 1/417/500/000 ریال از سوی اداره چهارم اجرای  اسناد رسمی تهران می باشد .

 

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ1400/09/22  از ساعت13:00 الی13:30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی  واقع در خیابان  قدس روبروی خ پور سینا از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر  واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط  و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه  انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

 

قاضي واحد اجراي احكام مدني اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران – حميد يزداني

 

تهران – خيابان انقلاب – خيابان قدس – روبروي خيابان پورسينا – مجتمع قضائي شهيد مدني تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت13 الی13:30