فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ خواجه عبداله انصاری

11800000000

توضیحات

9909980242800158

140068460000437845
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )


آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 9902568/115ج3از شعبه 115 دادگاه حقوقی تهران  -داد نامه9901050 مورخه  99/07/15   –   محکوم له  خانم مژگان مصلح آبادی  فرزند  اصغر  باوکالت خانم  نیلوفرسیف الدینی – محکوم علیهما خانم مریم مصلح آبادی –  مرجان  مصلح آبادی  فرزند  اصغر -آقای مهدی مصلح آبادی  فرزند  اصغر- خانم فریده قوامی  شیرازی  فرزند علی اصغر موضوع دستور فروش  ملک مشاع   شماره  پلاک ثبتی  47/7471    واقع در بخش 11تهران   به شرح کارشناسی ذیل  می باشد

    آدرس ملک  تهرانخیابان خواجه عبداله انصاری  خیابان شهید عراقی  بن بست شهناز پلاک 1 کد ملک 49408222 ) طبقه دوم سندی طبقه سوم رویتی –  واحد  شماره 3  –  پلاک آب  04100/ 33696

قرار  کارشناسی: ارزیابی  ششدانگ    آپارتمان مسکونی  واقع  در  طبقه  در طبقه دوم  به  پلاک ثبتی    7471/ 47    اصلی      بخش 11تهران 

اسناد و مدارک ابرازی  عطف  به  تصویر نامه اداره ثبت قلهک تهران  به شماره 139985601026007214 مورخ 20/3/99 در رابطه با ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم  به پلاک ثبتی 7471/ 47    اصلی  مفروز و مجزا شده از 4334 فرعی از اصلی مذکور ردیف 3 تفکیکی به مساحت 40/ 161  مترمربع که 41/ 8 مترمربع آن بالکنهای جنوبی است    عطف به تصویر نامه اداره ثبت قلهک تهران به

 شماره 139885601026034625 مورخ 19/9/98 منی بر عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی  7471/47    اصلی … و عطف به تصویر صورتمجلس تفکیکی ابرازی به شماره 14409 مورخ 2/5/67 مربوط به پلاک ثبتی 4334/ 47  اصلی ،شامل سه واحد آپارتمان در طبقات همکف و اول و دوم ،زیرزمین شامل انباری و موتورخانه و سرویس  و عرصه ملک به مساحت 330  مترمربع  ضمیمه گزارش بررسی اصالت نامه  استعلام ثبتی و صورتمجلس تفکیکی و میزان  مالکیت  اشخاص در ملک مذکور در صلاحیت مقام محترم قضایی میباشد

  مشخصات  موجود ملک  : آپارتمان  مورد  تعرفه درطبقه دوم سندیسوم رویتی  واحد 3 یک ساختمان  3طبقه مسکونی  به انضمام زیرزمین واقع بوده  قدمت  ساختمان    حدوداً  بالای 40سال  ساخت و  دارای  نمای  سنگ    ، فاقد  آسانسور ، حیاط با کفسازی و بدنه سنگ و دارای استخرخالی از آب زیرزمین شامل فضای موتورخانه و انباری و سرویس  طبقات همکف و اول و دوم هر طبقه یک واحد  مسکونی  وجمعاً 3  واحد  و حسب صورتمجلس تفکیکی عرصه ملک 330  مترمربع و بصورت شمالی بوده و ضلع شمالی ملک مشرف به فضای اداره دولتی میباشد

  آپارتمان مذکور در طبقه دوم سندیسوم رویتی ردیف سه تفکیکی  به مساحت 40/161  مترمربع که 41/ 8 مترمربع آن بالکنهای جنوبی است    ، فاقد پارکینگ  و فاقد انباری سندی ، آپارتمان  مشتمل بر  سه  اتاق خواب  باکفسازی موکت شده  ،آشپزخانه  معمولی  با  کابینت    فلزی و کفسازی سنگ  و بدنه کاشی  ،  هال  و  پذیرایی  با  کفسازی سرامیک  و بدنه گچکاری و نقاشی ،  حمام  با توالت فرنگی  و  سرویس  بهداشتی ایرانی با کفسازی ، پنجره  ها  فلزی  ،درب ورودی  چوبی با حفاظ فلزی  ، آیفون تصویری  ، سیستم  سرمایش  کولر آبی و گرمایش شوفاژ  با  رادیاتور

فلزی  سیستم سازه ای ساختمان  اسکلت فلزی  قدیمی با سقف طاق ضربی  ،  دارای  انشعابات  آب و گاز  مشاع  و برق  مجزا  بوده و  در زمان    بازدید مورخ  2/4/1400  اینجانب  که در معیت وکیل محترم  خواهان خانم سیف الدینی  و دو نفر از خواندگان محترم آقای مهدی مصلح آبادی و خانم فریده قوامی شیرازی انجام پذیرفت آپارتمان  مذکور حسب اظهار در سکونت خانم قوامی شیرازی میباشد .

نظريه كارشناسي : با  توجه  به  عوامل  موثر  در  قضیه  و  مراتب  فوق  الذکر  و  با  توجه به  وضعیت  معاملاتی  روز (تاریخ بررسی 2/4/1400)  و    موقعیت  ملک  و مساحت عرصه  و جانمایی طبقه و مساحت  آپارتمان  و با  عنایت  به    قد مت  حدوداً بالای 40 سال  ساختمان و نظر به قدر السهم از عرصه (نسبت به سه آپارتمان )  وبه شرط بلا معارض بودن و نداشتن موانع قانونی انتقال سند و  بدون  در  نظر  گرفتن  هرگونه  بدهی و دیون و تعهدات  و  بازداشتی  و فارغ از مالکیت و تصرفی اشخاص  به  نظر  اینجانب  ارزش ششدانگ  آپارتمان  طبقه  دوم  موصوف  به پلاک  ثبتی          7471/  47  اصلی    جهت اجرای احکام  جمعاً  به  مبلغ    یکصد و هجده  میلیارد ريال معادل یازده میلیارد و هشتصد  میلیون تومان /11/800/000/000  تومان پیشنهاد و  اعلام  می گردد  .

 تاریخ مزایده  1400/10/1ساعت11 الی11/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت11 الی11:30