فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ حسام الدین

37400000000

توضیحات

140068920000282181

140068460000424616
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0000881 ج ش و دادنامه صادره از شعبه186 دادگاه عمومی تهران خواهان اقای رضا غفاری نطنزی و خواندگان اقای احمد غفاری و اقای ابراهیم غفاری پور و اقای جواد غفاری و اقای حسین غفاری و اقای پرویز غفاری نطنزی و اقای سعید غفاری و خانم پری غفاری نطنزی و خانم مهری غفاری و خانم زهرا غفاری نطنزی و اقای عباس غفاری دایر بر فروش ملک به ادرس تهران خیابان حسام الدین نبش خ افتکاری پلاک 2 شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی و طلق به مساحت 193/30 متر مربع از پلاک ثبتی به پلاک 11 فرعی از 937 اصلی مفروزی از پلاک های یک و دو 10 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران اراضی اکبر اباد 1ملک فوق متروکه و مخروبه مشتمل بر دو طبقه همکف و اول حدود 70 سال ساخت دو بر از سمت شرقی و جنوبی کل ملک دارای بنا طبقه اول دو واحد اپارتمان به صورت شمالی و جنوبی به مجموع مساحت حدود 190 متر مربع و یک راه پله حدود 10 متری که واحد ها از سمت خیابان شرقی دارای دسترسی می باشند و طبقه اول دارای پیشرفتگی حدود یک متری به سمت خیابان میباشد طبقه همکف دارای چند باب مغازه که دو باب ان دارای ورودی از سمت جنوبی و سه باب ان دارای ورودی از سمت شرقی و یک واحد عکاسی که از سمت ورودی اپارتمان ها می باشد سرقفلی تمام مغازه ها به غیر واگذار شده است به غیر از مغازه زیر پله به مساحت حدود 3 متر مربع و دارای کرکره فلزی می باشد ساختمان دارای نمای سیمانی دارای سیستم سرمایشی کولر ابی و گرمایشی بخاری بدون حیاط دارای عقب نشینی اتی از سمت جنوبی حدود 3 متر و دارای اب و برق و گاز می باشد با توجه به مشخصات ملک ارزش ششدانگ عرصه و اعیانی ملک مورد نظر بانضمام حق سر قفلی مغازه زیر پله در زمان بازدید برابر 37/400/000/000 ریال معادل سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون تومان بر اورد شده ومقرر است از ساعت  11          الی  11/30    مورخ 1400/09/27 در محل اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مطهری یافت اباد واقع در طبقه 3                                                  از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 37/400/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی به نام خریدار مزایده از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند

دادورز شعبه 186 حقوقی تهران-کاکائی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت11 الی11:30