فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ جمهوری

15500000000

توضیحات

9409982928301212

140068460000425235
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(2)

در راستای اجرای مفاد نیابت شماره بایگانی 970244  مورخ 21/10/99 واصله از شهرستان جواد آباد    له عیسی جمالی محکوم علیه قاسم عباسیان محکوم است به پرداخت مبلغ 29.092.402.663ریال    در حق محکوم له و مبلغ 43.000.000ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 169/2161  تهران براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان جمهوری مابین خیابان های باستان و گلشن پلاک 1265 واحد 12 طبقه دوم روی همکف واحد جنوب غربی  با کیفیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 27تفکیکی  واقع در بخش 10 تهران به مساحت پنجاه وشش متر و شصت و هشت دسیمتر که مقدار 2.73دو متر و هفتادو سه دسیمتر مربع آن پیشرفتگی در فضای خیابان است به شماره 73فرعی از 2153و2161اصلی مفروزی و مجزا شده از پلاک 9و10و14و14 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10تهران  به انضمام شش دانگ یک واحدپارکینگ به مساحت 5/12 متر مربع قطعه سه تفکیکی واقع در زیرزمین اول با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات که در صفحه 391 دفتر 2234 تحت شماره 408652 به ثبت رسیده است و پس از استاندارد سازی اداره ثبت پلاک ثبتی آن به 169/2161 تغیر یافته است سپس مع الواسطه مالکیت آن از طریق انتقال قطعی غیر منقول شماره 22823 تاریخ 5/8/99 توسط دفتر خانه اسناد رسمی شماره 941 تهران به نام آقای سعید رادمهر صادر شده است .  آپارتمان در طبقه دوم روی همکف ساختمان8 طبقه ی 30واحدی مسکونی و اداری و 15 واحد تجاری شامل طبقات منفی یک ودو به عنوان مشاعات و پارکینگ ها همکف با 15  واحد تجاری و 5 طبقه مسکونی و اداری 6 واحدی روی همکف با قدمت حدود 20سال ساخت  قرار دارد که ساختمان در موقعیت شمالی خیابان جمهوری میباشد . ساختمان دارای نمای سنگ با پنجرهای آهنی و شیشه یک جداره با آسانسور درب باز کن تصویری درب ورودی آدم رو یک لنگه آهنی درب پارکینگی کرکره برقی کف پله ها سنگ دیوارها سرامیک نرده راه پله آهنی رنگ شده میباشد .آپارتمان مورد کارشناسی به صورت دو خوابه با آشپزخانه باز و کابینت ام دی اف یک سرویس بهداشتی یکجا شامل دوش حمام توالت ایرانی و روشویی بوده که دارای درب ورودی چوبی با حفاظ آهنی درب های داخلی چوبی سرمایش کولر گازی اسپیلیت گرمایش آبگرمکن و بخاری گازی امتیازات و انشعابات برق اختصاصی و اب و گاز اشتراکی میباشد .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ ملک پلاک ثبتی مذکوربه مبلغ 15.500.000.000 ريال معادل یک میلیارد وپانصدوپنجاه  میلیون تومان  ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید . در خصوص ملک فوق تحقیقات انجام گردید .صاحب ملک آقای سعید رادمهر مستاجر اقای مهدی عیوضی زاد ه فر منوچهر از تاریخ 3/99 تا 3/1400 به مبلغ ودیعه 20میلیون کرایه دو میلیون اجاره کرده است . لذا مقرر گردید ششدانگ ملک مذکور در روز  دوشنبه مورخ 22/9/1400  ازساعت  9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده – می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9الی9:30