فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ انقلاب

23600000000

توضیحات

9609982164500960

140068460000433830
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهي مزايده اموال غير منقول – نوبت اول***

موردمزايده:6دانگ آپارتمان اداري به پلاك ثبتي 3758/216 اصلي بخش سه تهران ، به محل مورد نظر واقع در خيابان انقلاب ، خيابان ابوريحان ، نرسيده به لبافي نژاد ، نبش كوچه اول ، پلاك 3 ، طبقه زيرزمين

ضمنا”ملك موصوف دوفقره بازداشت مقدم1- ازشعبه5 اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيدصدربه ميزان5/734/999/705ريال بابت اصل خواسته ومبلغ286/749/985ريال بابت نيم عشردولتي درحق دولت

2-مطالبات بانك صادرات ايران به ميزان4/085/509/390ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9901758/ج1 موضوع محكوميت آقاي حسين علائي تكبلاغ  مبني بر پرداخت مجموعا” مبلغ 19/218/547/209ريال  بابت اصل وخسارت تاخيرتاديه اعم از(هزينه دادرسي به مبلغ57/350/000ريال وحق الوكاله وكيل به مبلغ62/760/000ريال و مبلغ 53/600/000ريال بابت دستمزد كارشناس )در حق محكوم له خانم  مژگان ترابي گلسفيد و مبلغ 960/927/360ريال بابت هزينه اجرايي در حق دولت: كه در راستاي اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني و استيفا مطالبات محكوم له  متعلق به محكوم عليه توقيف؛  موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ ان به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح  آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  پرونده كلاسه 9901758 موضوع ارزيابي آپارتمان اداري به پلاك ثبتي 3758/216 اصلي بخش سه تهران ، به محل مورد نظر واقع در خيابان انقلاب ، خيابان ابوريحان ، نرسيده به لبافي نژاد ، نبش كوچه اول ، پلاك 3 ، طبقه زيرزمين مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : ششدانگ يكباب سالن واقع در زيرزمين به مساحت 91/02 مترمربع قطعه پنجم تفكيكي به شماره 216 فرعي از 3758 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 123 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش سه تهران ، كه يك جلد سند يك سهم و نيم مشاع از دوازده سهم ششدانگ آن ذيل ثبت 53534 صفحه يك دفتر 414 به شماره دفترچه مالكيت 206008 ، ثبت وسند مالكيت صادر گرديده است. طبق نامه شماره 1197002061 مورخ 1397/02/17 صادره از سوي شوراي معماري شهرداري منطقه 11 تهران ، تبديل زيرزمين به مساحت 91/02 مترمربع قطعه 5 تفكيكي از انبار مسكوني به يك واحد اداري ، قسمتي از عوارض تبديل اداري پرداخت شده و مقرر گرديده است الباقي با افزايش تعرفه پرداخت گردد. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانبان نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : آپارتمان مذكور در مجموعه 5 واحدي واقع شده است. ساختمان دوبر ، نما سنگ، فاقد آسانسور و قديمي ساز مي باشد. آپارتمان داراي هال ورودي و چهار اتاق خواب كفها سراميك و ديوارها گچ و رنگ است . آبدارخانه كف سراميك ، ديوار كاشي و كابينت فلزي و سرويس و حمام كف سراميك و ديوار كاشي است. سرمايش كولرآبي و گرمايش موتور خانه و شوفاژ مي باشد به هنگام بازديد بصورت اداري در زمينه چاپ و حسب الاظهار در اختيار آقاي علايي قرار داشت . نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 23/600/000/000 ريال (دو ميليارد و سيصد و شصت ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/16 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي خود را ازطريق كارت عابربانك به واحد مزايده تحويل نمايند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت10:30الی10:45