فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ انقلاب

190000000000

توضیحات

9809980227500264

140068460000433155
اجراي احكام شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده کلاسه 980234/ج      (دستور فروش)

به موجب دادنامه به شماره (9809970227501065) مورخ (1398/0813 ) خواهان علی نقی تنعمی با وکالت آقای بهزاد روشن  و خواندگان ا-خدیجه مهدی زاده بینش 2- محمد بذرکار3-صنوبر درخشانی 4-خانم ثریا روئین 5- فرزانه مهدی زده بینش6-فرامرز مهدی زاده بینش 7-فریدون مهدی زاده بینش 8-خانم فریده بذر کار9-احمد چایچی امیرخیز 10- سارا چایچی امیرخیز با وکالت یداله آریانفر 11-مونا بذر کار12-نسرین بذر کار13-یوسف بذرکار14-مریم چایچی موضوع دستور فروش ملک مشاع که در راستای حسب تقاضای خواهان که شامل : پلاک ثبتی 5876/22  متعلق به طرفین پرونده  توسط کارشناسی رسمی به شرح ذیل به مبلغ 190/000/000/000ریال ( نوزده میلیارد تومان ) ارزیابی گردیده است.

1-نام صاحب ملک: به صورت مشاعی خواهان :  علی نقی تنعمی مالک 3 دانگ

خوانده : خدیجه مهدی زاده و غیره به صورت مشاعی

2-آدرس ملک :تهران، خیابان انقلاب مقابل خیابان بهار پلاک

نظریه کارشناس

عطف به ابلاغیه شماره 9910100257100291 مورخ 99/12/17  و به شماره بایگانی پرونده 980234 ؛ بعد از مطالعه پرونده بلافاصله پس از ابلاغ و استماع نقطه نظرات شرکاء و اخذ مدارک تکمیلی در تاریخ 1400/02/04 و پس از هماهنگی جناب آقای دکتر یداله آریانفر وکیل تعدادی از مالکین، صرفاً امکان بازدید از پالک ثبتی 5876/22  فراهم بوده و شرایط بازدید از پالک های ثبتی 2846/3 و2847/2  به دلیل قفل بودن میسر نبوده است؛ مراتب به شعبه گزارش شده و پیرو دستور جنابعالی امکان بازدید امکان جنوبی مجموعه در تاریخ1400/04/28 فراهم گردیده که مراتب در حضور نمایندگان کلانتری و دادگاه صورتجلسه شده است. لذاپس از بازدید از کل ملک و همچنین بررسیهای ضروری، نظریه کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار میرسانم:آدرس و موقعيت محل : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، مابین خیابان های بهار و خاقانی،پلاک  478

مشخصات ثبتی اسناد : -ملک  مورد بازدید دارای پلا ک ثبتی مستقل بوده که ششدانگ میباشد

پلاک ثبتی 5876/22  : ششدانگ عرصه و اعیان زمین وضعیت خاص طلق به مساحت 491/41 چهارصد و نود و یک متر و چهل و یک دسیمترمربع واقع در بخش دو تهران و با حدود ومشخصات مندرج در سند مالکیت، که سه دانگ مشاع آن به نام آقای علی نقی تنعمی و سه دانگ دیگر آن به نام تعدادی از وراث مرحوم مصیب درخشانی ثبت و صادرگردیده است. – این پلاک در مجاورت خیابان اصلی انقلاب واقع شده و واحدهای مسکونی طبقات و تجاری در آن احداث گردیده است

 

مشخصات اعيانی پلاک ثبتی 5876/22 : – باالتفات به تصویر سابقه استعالم از شهرداری به شماره 522/16/512 مورخ 1400/01/15  در خصوص پلاک ثبتی فوق االشاره اعلام گردید؛ باتوجه به گزارش بازدید مورخ 99/11/28 کارشناس شهرداری از ملک فوق که فاقد اطالعات در آرشیو شهرسازی بوده، وضعیت موجود ملک بصورت سه واحد تجاری به مساحت89/9 مترمربع در طبقه همکف،یک واحد مسکونی به مساحت 133/5 مترمربع در طبقه همکف، طبقات اول تا چهارم هرکدام دو واحد به مساحت 231/71  مترمربع، یک باب انباری مسکونی به مساحت 218 مترمربع در زیرزمین به انضمام مشاعات میباشد. باتوجه به اخطار و عدم ارائه مدارک کسبی در مهلت مقرر، در حال حاضر فاقد مدرک تلقی میگردد. ضمناً ملک در پهنه s122 واقع شده است.

مطابق قبض اداره کل درآمد و نوسازی شهرداری تهران با مهلت پرداخت 1370/06/31مساحت ساختمان 1478 مترمربع اعالم شده است.

مورد بازدید یک ساختمان قدیمی 6 طبقه با قدمت حدود 70 سال شامل: طبقه زیرزمین، همکف و چهار طبقه دو واحدی، با اسکلت نیمه فلزی، سقف طاق ضربی، فاقد آسانسور و با دسترسی از قسمت شمالی به خیابان انقالب و از قسمت جنوبی به کوچه حمیدالدوله میباشد. وضعیت طبقات به شرح ذیل عبارت است از:

طبقه زیرزمین:یک باب انباری مسکونی به مساحت حدود 218 مترمربع و باارتفاع کف تا سقف حدود 3/2متر، شامل سه قسمت: دو سالن در طرفین و یک اتاق با دیوارهای تا نیمه کاشی و درب و پنجره چوبی قدیمی و بصورت متروکه میباشد

. – طبقه همکف: شامل سه واحد تجاری بر خیابان انقالب )پالستیک فروشی، عطر و ادکلن فروشی، آجیل فروشی( جمعاً به مساحت حدود 89/9مترمربع و پشت واحدهای تجاری یک واحد مسکونی به مساحت حدود 133/5 مترمربع احداث شده که به محوطه دسترسی دارد

. – طبقات روی همکف)اول تا چهارم(: هر طبقه شامل دو واحد مسکونی به مساحت 231/71 مترمربع و هر کدام از واحدها دارای هال، سه اتاق خواب که به یکدیگر دسترسی دارند، آشپزخانه، سرویس بهداشتی، حمام و در قسمت شمالی دارای بالکن میباشد.

واحدهای طبقه اول دارای بالکن در قسمت جنوبی که مستقل از هم بوده و واحدهای طبقه دوم دارای یک بالکن پیوسته در قسمت جنوبی میباشند که با درب فلزی از هم جدا میباشند.

درب و پنجره تمامی واحدها چوبی است. ارتفاع کف تا سقف حدود 3/6 متر بوده و دیوارها گچ و نقاشی و بعضاً کاغذ دیواری هستند. – در هر طبقه دو درب ورودی آپارتمان قرار گرفته و یک درب دیگر نیز مابین آن ها میباشد که به هر دو واحد از داخل دسترسی و درب دارند.

راه پله و پشت بام: کف راه پله و پاگردها موزائیک پیش ساخته قدیمی از نوع سیمان شسته میباشد. دیوارها اندود گچ با پوشش رنگ بوده که در بعضی قسمت ها رطوبت باعث طبله و پوسته شدن آن شده است. پوشش کف بام موزائیک میباشد.

محوطه سازی: در جنوب ملک واقع شده و شامل کف موزائیک و راه دسترسی با درب ماشین رو به کوچه جنوبی ملک )کوچه حمیدالدوله( دارد و حدود 140 سانتی متر پایین تر از طبقه همکف میباشد و با یک راه پله به همکف دسترسی دارد. در قسمت جنوبی محوطه فضایی مسقف با سقف تیرهای چوبی و شیبدار با ورقه آهن رنگ شده قدیمی اجرا شده است.

سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان کولر آبی و بخاری و آبگرمکن میباشد

انشعابات

: – واحدهای مسکونی دارای یک انشعاب آب و گاز مشاع و 9 انشعاب برق مستقل میباشند

. –واحدهای تجاری دارای انشعابات برق مستقل هستند.

توضيحات ضروری: – رسیدگی های انجام شده محدود به مدارک و اطالعات ارائه شده در پرونده و درخواست کارشناسی بوده و مسئولیت صحت، اعتبار و جامعیت مدارک و اطالعات بعهده ارائه دهندگان میباشد. بدیهی است چنانچه پس از ارائه گزارش مدارک و اطالعات قابل اتکای دیگری ارائه شود، به نحوی که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد، مسئولیتی متوجه اقدامات انجام شده و نظریه صادره نبوده و رسیدگی به آن ها خارج از حدود میباشد. – این توجه به استفاده کنندگان محترم این گزارش حاضر داده می شود که در هر حال کلیه استعالم های ممکن و مورد نیاز قبل از هرگونه اقدام از تمامی مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت و اسناد و …. و همچنین مستندات الزم برای بالمعارض بودن آن اخذ گردد

امکان مساحی پالک های ثبتی 2847/2و 2846/3 که بصورت ملک واحد در آمده اند به دلیل دپو نخاله نبوده، لذا مساحت مندرج در سند مالکیت صرفاً مالک عمل برآورد بوده است. در صورت ارائه مستندات قانونی با مغایرت اساسی حق تنظیم و ارائه نظریه اصالحی و یا تکمیلی پیرو این نظریه برای اینجانب در هر زمانی عندالزوم محفوظ خواهد ماند.

 

-1- ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 5876/22 جمعاً به مساحت 491/41 مترمربع بدون در نظر گرفتن کسب و پیشه و منافع مستأجرین واحدهای تجاری جمعاً مبلغ: 190/000/000/000 ریال

 مقرر گردید 6 دانگ پلاک ثبتی مذکور درروز   شنبه   در تاریخ  1400/09/27  از ساعت  10  الی   10/30    در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه190/000/000/000 ریال  شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط  و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. ضمنا هزینه  انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد. 

           

دادورز شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران-دهکردی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت10 الی10:30