فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ استاد معین

16000000000

توضیحات

9909980213201213

140068460000430219
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی               اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0000572/1 ج ودادنامه شماره140068390002096637مورخ1400/02/25 صادره ازشعبه179دادگاه عمومی تهران خواهان شادیه شیخ آقائی وخواندگان1-جلال شیخ آقائی2-علی حاجی زاده3-پریسارحمانی 4-کیوان شیخ آقائی 5-کژال شیخ آقائی6-پروین شیخ آقائی دایر بر فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 31587 فرعی از2395 اصلی قطعه12تفکیکی مفروزومجزی شده از30132 فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش10تهران وتقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت9 الی10 صبح مورخ 1400/09/24درمحل اجرای احکام متمرکزشعبه179 مجتمع قضائی شهیدمطهری تهران از طریق مزایده ازقیمت16/000/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است:ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع درطبقه دوم به مساحت104/5مترمربع به پلاک ثبتی 31587 فرعی از2395 اصلی قطعه12تفکیکی مفروزومجزی شده از30132 فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش10تهران به نشانی تهران-خیابان استادمعین-تقاطع خیابان هاشمی-مجتمع فرهنگیان جنوبی-بلوک3 طبقه دوم که واحدمذکور درطبقه دوم ساختمانی قدیمی ساز و4طبقه واقع است اسکلت ساختمان بتن آرمه باسقف تیرچه بلوک-نماازآجروپنجره هادوجداره یوپی وی سی باقاب آلومینیومی می باشد.کف واحدهاسرامیک ودیوارها مختلط نقاسی وکاغذدیواری شده ،آشپزخانه اوپن باکابینتهای ام دی اف فاقدآسانسور-انباری ودارای پارکینگ درمحوطه سیستم گرمایشی بخاری گازی وآبگرمکن وسیستم سرمایشی کولرگازی اسپیلت است. ملک دارای انشعابات آب-برق-تلفن وگاز می باشد.باعنایت به قرارکارشناسی صادره ومدارک منضم درپرونده وباتوجه به وضع وموقعیت محل کاربری-مساحت آپارتمان واوضاع واحوال روز ودرصورت صحت واصالت اسنادارائه شده بدون لحاظ هرگونه دیون وبدهی احتمالی ملک به اشخاص حقیقی وحقوقی وادارات وسازمانهای دولتی وخصوصی ودرصورت نداشتن معارض ومنع قانونی درنقل وانتقالات ارزش متعارف روزششدانگ موردکارشناسی(آپارتمان مسکونی قدیمی ساز)جهت مزایده برابرمبلغ16/000/000/000ریال معادل یک میلیاردوششصدمیلیون تومان تعیین وپیشنهادمی گرددکه ازطریق مزایده به فروش می رسد.       دادورزشعبه179دادگاه حقوقی تهران-عسگری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9الی10