فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ ازادی

104000000000

توضیحات

9909980213200702

140068460000430624
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی               اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0000069/1ج ودادنامه شماره 9909970213201951مورخ1399/11/29صادره ازشعبه179دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهانها1-مجیدخداکرم رضائی2-حمیدخداکرم رضائی باوکالت احمدکریمی وخواندگان1-محمدحسین مردی2-زهراحسین مردی3-علی اصغرحسین مردی4-علی اکبرحسین مردی دایربرفروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 149317فرعی از2395 اصلی مفروزومجزی شده از642فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش10تهران وتقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرراست از ساعت8:30الی9:30صبح مورخ1400/09/14درمحل اجرای احکام متمرکزشعبه179مجتمع قضائی شهیدمطهری تهران ازطریق مزایده ازقیمت104/000/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هرشخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه موردمزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت درمزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است:ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت237/79مترمربع به پلاک ثبتی 149317فرعی از2395 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروزومجزی شده از642فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش10تهران به نشلانی تهران-خیابان آزادی-بلواراستادمعین-نبش کوچه سجاد-پلاک37 که اعیانی ملک مذکور عبارت است ازساختمانی قدیمی سازودونبش و3طبقه (همکف تجاری و2طبقه مسکونی2واحدی روی آن)اسکلت ساختمان فلزی باسقف طاق ضربی-نماازسنگ-پنجره هاتک جداره باقاب فلزی-واحدها4خوابه-کف موزائیک ودیوارهانقاشی شده-آشپزخانه معمولی باکابینتهای فلزی-فاقدآسانسور-پارکینگ وانباری ودارای بالکن-سیستم گرمایشی بخاری گازی وآبگرمکن وسیستم سرمایشی کولرآبی میباشد.همچنین ملک دارای انشعابات آب-گازمشترک وبرق مستقل بوده وازسمت شرق قابلیت تجمیع دارد.ضمنادرطبقه همکف 5دهانه مغازه قرارداردکه به شغلهای فرش فروشی-لوازم خانگی-عکاسی-مشاوراملاک ولوازم لوکس اتومبیل مشغول میباشند.وبنابراظهارسرقفلی آنهابه غیرواگذارشده است ولذاارزش تجاری آنهادرارزیابی ملحوظ نشده است.باعنایت به قرارکارشناسی صادره ومدارک منضم درپرونده وباتوجه به وضع وموقعیت محل کاربری-مساحت عرصه واعیان واوضاع واحوال روزودرصورت صحت واصالت اسنادارائه شده بدون لحاظ هرگونه دیون وبدهی احتمالی ملک به اشخاص حقیقی وحقوقی وادارات وسازمانهای دولتی وخصوصی ودرصورت نداشتن معارض ومنع قانونی درنقل وانتقالات ارزش متعارف روزششدانگ موردکارشناسی(عرصه واعیان ملک قدیمی سازبدون احتساب ارزش تجاری مغازه ها)جهت مزایده برابرمبلغ104/000/000/000ریال معادل ده میلیاردوچهارصدمیلیون تومان برآوردواعلام می گردد که ازطریق مزایده به فروش می رسد.     دادورزشعبه179دادگاه حقوقی تهران-عسگری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت8:30الی9:30