فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ ازادی

177000000000

توضیحات

140068920001237586

140068460000446621
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب پرونده کلاسه 000977ج و دادنامه صادره از شعبه200دادگاه عمومی تهران خواهان محمدرضا خلج زاده و علیه خانم  زهرا – زهره – زلیخا-رضا خلج زاده دایر بر دستور فروش به پلاک ثبتی52534فرعی از2395 اصلی 3960 فرعی از اصلی واقع دربخش10تهران و به شرح دادنامه شماره1400683900006572685 مورخه1400/05/18از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 9/00الی 9/30صبح مورخه1400/10/08 درمحل اجرای احکام مدنی شعبه200دادگاه حقوقی تهران ازقیمت پایه مزایده177/000/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود وبه هرشخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهدشد.ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده به آدرس – تهران – خیابان ازادی –تقاطع خیابان طوس-وزنجان جنوبی –جنب بازار میوه وتربار- پلاک–78بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است: و ملک مورد نظر عبارتست – هر سه ملک مذکور عبارتست از ششدانگ یک باب خانه که همکف مغازه  است  احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 184/40 متر مربع متر مربع به شماره  پلاک ثبتی52534 فرعی از 2395 اصلی بخش 10 می باشد-و اعیانی  ملک مذکور عبارتست از ساختمان جنوبی و قدیمی ساز و 3طبقه همکف تجاری به انضمام 2 طبقه  تک واحدی روی ان –اسکلت ساختمان – فلزی با سقف طاق ضربی – نما از ساختمان فلزی – با سقف طاق ضربی- نما از سیمان- پنجرها تک جدار0 با قاب فلزی کف واحدها موزاییک و دیوارهای نقاشی شده – اشپزخانه معمولی –با کابینتهای فلزی –فاقد اسانسور –1نباری –پارکینگ – سیستم گرمایشی بخاری – گازی –ابگرمکن  و سیستم سرمایشی کولر ابی –میباشد-همچنین ملک دارای انشعاب اب – گاز و برق و بران 7/5 متر مربع می باشد.ضمنا در طبقه همکف یک باب مغازه بنام صنایع سنگ البرز به مساحت 175/85 متر مربع می باشد -.با عنایت به قرار کارشناسی  صادره اسناد ومدارک منضم در پرونده و با توجه به وضع و موقعیت موجود محل –کاربری مساحت – عرصه و اعیان و اوضاع و احوال روز – بدون لحاظ هرگونه دیون و بدهی احتمالی ملک به اشخاص حقیقی – حقوقی – و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوص در صورت نداشتن معارض وو منع قانونی در نقل و انتقال و انتقالات  ارزش متعارف روز ششدانگ مورد کارشناسی  عرصه و اعیان ملک قدیمی ساز با احتساب کلیه حقوق  مکتسبه تجاری مغازه موجود  در ان مزایده برابر مبلغ 177/000/000/000 ریال تعیین و پیشنهاد میگردد. واعلام می گردد که ازطریق مزایده به فروش می رسد.

دادورز شعبه 200دادگاه عمومی حقوقی تهران – درخشانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/08ساعت9الی9:30