فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ ازادی

37800000000

توضیحات

9809982202400022

140068460000433234
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي دستور فروش

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 980022/ج4 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي شماره 5/1664 بخش ده تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (محکوم له: حسن شيرواني محکوم عليه: نيك دخت تبري – مهرداد شيرواني – جواهر شيرواني – الهام شيرواني – گيتي شيرواني – داريوش شيرواني) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پروند است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  پرونده به شماره بايگاني 980022 در خصوص ارزيابي ملك مطروحه و اعلام قيمت روز پلاك ثبتي 5/1664 بخش ده تهران،  از محل وقوع ملك و مطالعه اسناد و مدارك ابرازي موجود، گزارش و نظريه كارشناسي به شرح ذيل تنظيم نموده و به استحضار مي‌رساند: نشاني: تهران، خيابان آزادي، خيابان آذربايجان، خيابان قصردشت، پلاك 737 و 739 اسناد و مشخصات پلاك: – براساس تصوير سند مالكيت دفترچه‌اي به شماره دفترچه مالكيت 404326 سري ب سال 85 دو سهم از نه سهم از شش دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به انضمام ثمنيه اعياني به مساحت 643/57 مترمربع تفكيكي پلاك 5 فرعي از اصلي مفروز از پلاك 1664 فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي مظفر بخش ده تهران انتقالي از ارثي مصطفي شيرواني برابر دادنامه‌ي 3723 به تاريخ 69/0807 شعبه چهل و يك حقوقي دو تهران و مهرداد شيرواني طبق دادنامه حصروراثت سند 68 به تاريخ 86/01/25 شعبه 190 دادگاه عمومي تهران كه در صفحه 377 دفتر 2692 تحت شماره 518216 به نام داريوش شيرواني فرزند مصطفي در تاريخ 87/04/24 تهيه، تنظيم و صادر شده است. حدود ملك: شمالاً به طول 39/90 متر كه قسمتي ديوار به ديوار و قسمتي به ديوار بقيه شماره 1664 شرقاً به طول 16/40 متر ديوار به ديوار قطعه دوم جزء چهار فرعي از 1664 جنوباً به طول 39/75 متر قسمتي ديوار به ديوار قسمتي ديوار قطعه چهار جزء شماره نامبرده غرباً به طول 15/92 به خيابان . . . – تصوير گواهي پروانه ساخت به شماره 525/1204 به تاريخ 1363/10/13 . . . – تصوير گواهي تبديل پروانه ساخت به شماره 1228 به تاريخ1372/09/10 . . . حدود رسيدگي و كارشناسي: – رسيدگي انجام شده و نظريه ارائه شده براساس مستندات ابرازي، محتويات پرونده، قرار كارشناسي و در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم و عرف جاري بوده و مسئوليت صحت، اعتبار، اصالت و جامعيت آنها برعهده ارائه دهندگان مي‌باشد و رسيدگي به موارد فوق‌الذكر خارج از صلاحيت كارشناسي رشته راه و ساختمان است. – چنانچه پس از ارائه نظريه كارشناسي هرگونه مدارك جديدي ارائه شود كه در نتيجه نظريه تاثيري داشته باشد، مسئوليتي از اين بابت متوجه اقدامات انجام شده و نظريه صادره نبوده و در صورت لزوم و با صلاحديد و دستور مقام محترم قضايي در خصوص آن پس از اجراي تشريفات قانوني، بررسي و اظهارنظر مجدد يا تكميلي صورت خواهد پذيرفت. – مسئوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج در آن و مفروضات مبناي تهيه آن، بر عهده ارائه‌دهنده اطلاعات و مستندات مي‌باشد و انعكاس اظهارات در گزارش به منزله تائيد يا رد آن نمي‌باشد. – نظريه كارشناسي حاضر صرفاً در محدوده قراركارشناسي مرجع قضايي ارجاع كننده حاضر بوده و در خصوص ساير موارد و به خصوص دعاوي احتمالي و يا وثيقه‌گذاري مجدد موضوعيت ندارد. مشاهدات: – ملك موضوع كارشناسي در سمت شرق خيابان قصردشت قرار دارد. – ملك در زمان بازديد تخليه، فاقد سكنه و بهره بردار بود و برخي درب و پنجره از محل خود جدا شده بود و طبق دستور مقام محترم قضايي ارزيابي براساس مدارك و مستندات موجود و بررسي محلي و ميداني و با عنايت به گزارشات كارشناسي قبلي انجام گرديد، درصورت امكان بازديد از داخل ملك، اين كارشناس آمادگي دارد پس از دستور مقام محترم قضايي مجدداً از ملك بازديد به عمل آورده و نسبت به ارائه نظريه تكميلي اقدام نمايد. – ملك داراي سه طبقه اعياني است. بطوريكه همكف شامل يك باب تجاري در سمت شمال غربي عرصه كه از سمت غرب به گذر دسترسي دارد و پاركينگ و دو واحد آپارتمان با كاربري مسكوني است. طبقه اول شامل سه واحد و طبقه دوم شامل دو واحد آپارتمان با كاربري مسكوني است. حسب اظهار خواهان سرقفلي و حقوق مكتسبه مغازه واقع در ملك واگذار نشده است. – نماي ساختمان آجرنما و اسكلت آن از نوع بتني با سقف تيرچه بلوك است. – قدمت اعياني بيش از سي سال است و حسب اظهارات خواهان ملك داراي انشعابات آب، برق و گاز است. نظريه كارشناسي : با عنايت به موارد پيش گفته و ديگر عوامل تاثيرگذار در قضيه و بنابر مدارك موجود در پرونده و تحقيقات محلي و با در نظرگرفتن مساحت، ابعاد، موقعيت مكاني و زماني ملك و حق و حقوق متعلقه و صرفنظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و احتمال هرگونه مغايرت‌هاي مربوط به حدود ثبتي و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني و شرعي و بدهي‌هاي احتمالي بابت ماليات و عوارض شهرداري، بانكها و اشخاص و ساير بدهي‌هاي مشابه و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد. به نظر اينجانب ارزش شش دانگ ملك موضوع كارشناسي به تاريخ روز برابر 378/000/000/000(سيصد و هفتاد و هشت ميليارد) ريال معادل 37/800/000/000 (سي و هفت ميليارد و هشتصد ميليون) تومان ارزيابي و تعيين مي‌گردد.

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/23ساعت 10/30 الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت10:30الی10::45