فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ ابوذر

12000000000

توضیحات

9809980214000890

140068460000416011
اجراي احكام شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال غیر منقول

 

بموجب پرونده کلاسه  9900086 ج  و دادنامه صادره از شعبه191 دادگاه عمومی تهران محکوم له خانم حمیده رسولی زرین قبائی  محکوم علیهم مهدی و حسن و عوض و حسین و رضا همگی عاشوری و معصومه و رقیه و ابراهیم و صفر و سعید و بهمن و خدیجه و بهاره  همگی رسولی زرین و ریحان مهدی لو  محکوم است به تقسیم ترکه پلاک ثبتی به شماره 2398/17945 بخش 10 تهران  لذ ا اجرای احکام نسبت به ارزیابی پلاک ثبتی به شماره 17945 فرعی از 2398 اصلی بخش 10 تهران   اقدام نموده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری شش دانگ یک باب  منزل مسکونی (توضیحات آخر سطر)   به میزان 12/000/000/000 ریال به عنوان قیمت پایه کارشناسی بر  آورد شده است و این اجرا نسبت به فروش ملک موصوف به میزان پایه کارشناسی  در راستای رای تقسیم ترکه  اجرای احکام مدنی  که مقدار فروش این آگهی مزایده عبارتست از شش دانگ  پلاک ثبتی موصوف  و تقسیم ثمن حاصله   بین وراث  ومقرر است از ساعت  9    الی  10    مورخ  1400/09/15 در محل  اجرای احکام مدنی  متمرکز مجتمع قضایی شهید مطهری ره  از طریق مزایده از قیمت  پایه کارشناسی به مبلغ 12/000/000/000 ریال   نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است ملک موصوف بصورت یکباب منزل مسکونی قدیمی واقع در تهران خ ابوذر خ قدرتی خ رزاقی ک آبخیز پ18 که عبارتست از 60 متر مربع بصورت دو طبقه و مساحت کل بنا 124 متر مربع  با قدمت حدودا 40  سال ساخت  و دارای 2  طبقه با نمای سیمان سفیدو بصورت دوبلکس که طبقه اول مشتمل بر حال و پذیرایی و آشپزخانه است و همچنین طبقه دوم شامل دو اتاق خواب می باشد . کف کلیه فضاها با پوشش موزاییک بوده و دیوارها نقاشی شده است و دربهای داخلی واحد از نوع چوب و درب اصلی از نوع آهنی است و آشپزخانه با پوشش کف سرامیک و دیوارها کاشی است و کابینت آشپزخانه از جنس ام دی اف و هود نصب شده است و طبقه همکف خانم حمیده رسولی و طبقه اول و  دوم خالی از سکنه که طبقه دوم بصورت یک اتاق می باشد و دارای انشعابات آب و برق و گاز بصورت مشترک دارای یک کنتور می باشد/ 

 

دادورز شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت9الی10