فروش ملک مسکونی مشاع تهران جوادیه

5500000000

توضیحات

9409980292001199

140068460000435898
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
                                              آگهی مزایده اموال غیرمنقول (تجدید مزایده)

برابردادنامه 9909977797201586صادره ازشعبه72دادگاه تجدیدنظراستان تهران محکوم علیه به اتهام انتقال منافع مال غیرازطریق اجاره دادن به پرداخت 22میلیون تومان ردمال وجزای نقدی برابرمال اخذشده و6ماه حبس تعزیری محکوم شده است که برهمین اساس آقای طاهرپرماس پورفرزندفاضل مالک 3دانگ ملک باایداع وثیقه به نام خودضمانت وی رادرقبال مبلغ پنجاه میلیون تومان برعهده گرفته است وباتوجه به عدم معرفی محکوم علیه ازجانب وی دستورضبط وثیقه ازسوی معاون محترم دادستان صادرگردیده است ملک نامبرده به شماره فرعی 22678اصلی 2426 بخش10ناحیه00 به مساحت 52/13دسیمترمربع می باشدودارای سابقه ثبتی به نحومفروزاست. آدرس ملک: جوادیه ده متری دوم ک بهمن نوری پلاک22واحدآپارتمانی درطبقه اول می باشدکه دراین خصوص باعنایت به جمیع جهات وموقعیت ملک وشرایط زمانی ومکانی ارزش پلاک ثبتی مبلغ 5/500/000/000ریال به حروف پنج میلیاردوپانصدمیلیون ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری درتاریخ 1400/6/2اعلام گردیده است لذامزایده پلاک ثبتی مذکوردرمورخ 1400/10/01روزچهارشنبه ازساعت11الی12صبح درمحل اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه16تهران برگزارخواهدشد مزایده ازقیمت پایه کارشناسی آغازو به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهدشدمبلغ 10درصدمزایده نقدی ومابقی ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع خواهدشددرغیراینصورت عدم پرداخت به موقع باقیمانده وجه مزایده مبلغ 10درصدپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهدشدمتقاضیان می توانندجهت رویت ملک 5روزقبل ازمزایده دراین اجراحضوریافته تامقدمات بازدید ملک فراهم گردد. آدرس وتلفن :تهران -ضلع شمالی ترمینال جنوب جنب مسجدقدس مجتمع قضایی بعثت اجرای احکام کیفری 55325182

داديار شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران –

 

تهران- ضلع شمالي ترمينال جنوب ، جنب مسجدقدس مجتمع قضايي بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت11 الی12