فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران جنت اباد

50000000000

توضیحات

9909982164801308

140068460000446418
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 000304/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي شماره 38366/126و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين ( ثريا رجائي مطلق محکوم عليه: نادره رجائي مطلق – بهرام علي وردي پور – منيژه رجائي مطلق ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  پرونده با شماره بايگاني 0000304 و در خصوص ارزيابي ملك پلاك ثبتي 38366/126 ، پس از دريافت مدارك و مستندات موجود در سوابق و بررسي آنها و نيز بازديد از وضع موجود ملك، گزارش ذيل جهت استحضار ايفاد مي گردد: ملك مورد ارزيابي آپارتمان مسكوني طبقه همكف از ملك واقع در تهران، محله جنت آباد جنوبي، بزرگراه شهيد ستاري، كوچه بنفشه يازدهم ، پلاك 19 كه داراي سند مالكيت مجموعا ششدانگ به شرح پاسخ استعلام رئيس واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كن تهران با شماره 140085601023003134 مورخ 1400/2/12 مي باشد (كه در پرونده قضايي ملك موجود است) . يكي از اين اسناد مالكيت به عنوان نمونه سند مالكيت تك برگي 75 صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان با شماره سريال 748440 هـ98 صادره مورخ 23/6/1399 توسط اداره ثبت اسناد و املاك كن تهران بخش ثبتي 11 تهران با پلاك ثبتي 38366 فرعي از 126 اصلي مفروز و مجزي شده از 29744 قطعه 1 تفكيكي به مساحت 119/2مترمربع(كه 4/14 مترمربع آن بالكن است ) با شناسه يكتا 139920301023024131 و كدپستي 1473996953 به نام خانم ثريا رجائي مطلق فرزند يونس با شماره شناسنامه 10624 و شماره ملي 0063039710 صادره 1360/5/17 شهر تهران طي انحصار وراثت شماره 9600416 مورخ 1396/5/4 شعبه 414 مجتمع شماره 5 شوراي حل اختلاف مي باشد كه به انضمام پاركينگ قطعه 2 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در شمال مياني طبقه 1- و انباري قطعه يك تفكيكي به مساحت 4/83 مترمربع واقع در شمال طبقه 1- مي باشد . آپارتمان مورد ارزيابي در وضع موجود داراي 2 اتاق خواب و آشپزخانه اوپن و تراس مسقف و سرويس بهداشتي ايراني است . نظريه كارشناسي : با توجه به جميع جهات موثر از جمله شرايط زماني و مكاني و در صورت صحت و اصالت مدارك ارائه شده و فارغ از بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و با تاكيد بر لزوم قابليت نقل و انتقال قطعي ، ششدانگ مالكيت عرصه و اعيان ملك مورد ارزيابي با پلاك ثبتي 38366/126 ، به مبلغ 50،000،000،000 ريال معادل پنج ميليارد تومان ارزيابي مي شود.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/10/01ساعت10/00 الي10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت10 الی10:30