فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران جمهوری خ ارومیه

13500000000

توضیحات

9409982928301212

140068460000425617
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(2)

در راستای اجرای مفاد نیابت شماره بایگانی 970244    مورخ 9/10/99  واصله از شهرستان بخش جوادآباد  له عیسی جمالی  محکوم علیه قاسم عباسیان محکوم است به پرداخت مبلغ  29092.402.663ریال در حق محکوم له  و مبلغ- ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 264  فرعی از 2176  اصلی قطعه 6 تفکیکی مغروز و مجزا شده از59 فرعی از اصلی بخش 10 تهران براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت جمهوری خیابان ارومیه بن بست لادن پ 2 واحد 4کیفیت  به مساحت پنجاه وشش ممیز دو دهم مترمربع ساختمان موضوع کارشناسی در تقاطع خیابان ارومیه و کوچه لادن در سمت جنوب غربی قرار دارد .زیرزمین با کاربری پارکینگ و انباری و طبقه همکف دارای یک واحد آپارتمان با کاربری مسکونی است و چهار طبقه فوقانی دارای هشت واحد آپارتمان با کاربری مسکونی است آپارتمان موضوع کارشناسی در طبقه دوم ثبتی سمت جنوب قرار دارد . آپارتمان دارای هال و پذیرایی آشپزخانه اپن یک عدد اتاق خواب و سرویس بهداشتی ایرانی و حمام است سرمایش آپارتمان بوسیله کولر آبی و گرمایش بوسیله شومینه و پکیچ و رادیاتور انجام می شود کف آپارتمان سرامیک بدنه رنگ و نقاشی است. اپارتمان فاقد پارکینگ و انباری و ساختمان دارای آسانسور است . اپارتمان دارای انشعاب آب برق و گاز است . حدود 16 سال از زمان بهره برداری ساختمان می کذرد .  با توجه به  بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ ملک پلاک ثبتی مذکوربه مبلغ 13.500.000.000ريال سیزده میلیاردو پانصد میلیون ریال معادل یک میلیاردوسیصدوپنجاه  میلیون تومان  ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مورد نظر در حال حاضر مالک آقای فرشاد زرنگ با کد ملی 0012822851 میباشد و مستاجر خانم زهرا یگانه از تاریخ 30/6/99تا 30/6/1400با ودیه 25میلیون کرایه 3.500.000تومان اجاره است . . لذا مقرر گردید  ششدانگ پلاک ثبتی مذکور در روز دوشنبه مورخ 22/9/1400 ازساعت  10الی 10:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1  از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده – می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10الی10:30