فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران جاده ابعلی

123000000000

توضیحات

9509987613200182

140068460000441749
شعبه 1 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 23 (ويژه نيابت) تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

 

در اجرای مفاد نیابت شماره  140040990002051577صادر از شعبه اول  اجرای احکام انقلاب بندر عباس  در خصوص ضبط وجه الوثاقه آقای محمد نفر سفید دشتی  فرزند اسماعیل   موضوع مزایده  سه  دانگ از شش دانگ  ملک پلاک ثبتی شماره4798 فرعی از 92 اصلی   واقع در بخش 11  ملک تهرانپارس ملکی آقایان محمد  نفر سفید دشتی  واقع  درآدرس  تهران جاده آبعلی  خیابان اتحاد خیابان هشتم غربی پلاک 6 و8  با مشخصه های ذیل:

 

1-جریان ثبتی :

مورد مزایده عبارت است سه  دانگ یک قطغه زمین بمساحت 1035/30متر مربع قطعه 31 تفکیکی پلاک 4798 فرعی از 92 اصلی  مفروز ومجزی شده از فرعی از پلاک 56 فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش 2 1حوزه ثبت  تهران ذیل ثبت 134132صفحه 335 دفتر 1124  املاک  به شماره چاپی  93/125082/ب    به نام آقای محمد نفر سفید دشتی به میزان سه دانگ  مشاع ونسبت به سه دانگ دیگر با شماره دفتر الکترونیکی 139820301079004273  به شماره چاپی 97/ج/775764  به نام آقای علی نفر سفید دشتی صادر وتسلیم گشته ودر قید بازداشت می باشد .

 

2- مشخصات فنی ووضعیت موجود :

محل در وضعیت موجود بصورت سوله در سه طبقه شامل طبقات زیر زمین ،  همکف ، اول ونیم طبقه بالای همکف (سوله)می باشد که اسکلت آن فلزی دارای انشعاب آب ، برق سه فاز ، گاز ،درب وپنجره های آهنی  میباشد .

سوله در طبقه همکف در حدود 500 متر مربع وطبقه زیرزمین آن در حدود 330 متر مربع واز قسمت فوقانی طبقه اول سوله (نیم طبقه)نیز بصورت انباری استفاده می شود یک ساختمان دوطبقه نیز شامل طبقات  همکف واول در شمال شرقی ملک به مساحت تقریبی 60 متر مربع  احداث شده وکانکسی نیز در مجاورت آن قرار دارد که در حال حاضر در اختیار سرایدار بوده ویک حلقه چاه آب وآب انبار نیز در حیاط مشاهده گردید .ضمنا سوله دارای درب ماشین رو بوده ومجهز به دوربین مداربسته می باشد .

 

*با توجه به پاسخ استعلام از شهرداری منطقه 4  به شماره 504/29322  مورخ 1400/05/20  به همراه ملک مجاور بصورت تجمیعی دارای گواهی پایان کار شماره 26997 مورخ 1357/06/22  شهرداری منطقه 8 تهران در 2/50 طبقه بصورت انبار و واحد مسکونی می باشد براساس آخرین مصوبات طرح تفضیلی شهر تهران ملک در پهنه بندی 311 s با کاربری صنعتی – کارگاهی قرار دارد.  

 

3-نظریه کارشناسی :

با عنایت به مواد موصوف و بازدید بعمل امده وبا عنایت به موقعیت جغرافیائی محل  ومیزان مساحت مورد کارشناسی و قدمت بنای آن (حدود 40سال)وصرف نظر از احراز مالکیت وانتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی وسایر عوامل وجهات موثر در ارزیابی موضوع کارشناسی به ویژه کیفیت ساخت  واوضاع واحوال  فعلی بازار  با کلیه منضمات و متعلقات آن بدون در نظر گرفتن تعهدات ودیونی که ممکن است وجود داشته باشد وبا فرض صحت واصالت اسناد و مدارک ارائه شده و عدم موانع ثبتی بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتی وخلافی و…  ارزش فعلی شش دانگ پلاک ثبتی 92/4798 بخش 11  تهران به مساحت 1035/30 متر مربع  به مبلغ 246/000/000/000  معادل بیست وچهار میلیارد و ششصد میلیون تومان  و      ارزش فعلی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 92/4798 بخش 11  تهران  مورد مزایده به مبلغ   123/000/000/000 ریال  معادل دوازده میلیارد وسیصد میلیون  تومان برآورد وتقویم میگردد .  

 

  4- زمان و نحوه مزایده:

مقرر گردید مزایده روز  یکشنبه  مورخ 1400/09/22  از ساعت 10 لغایت 11 صبح از طریق مزایده در نشانی تهران خیابان شهید فیاض بخش دادسرای ناحیه 23 طبقه دوم شعبه اول  دادیاری دادسرای ناحیه 23 تهران بفروش میرسد. مزایده حضوری و قیمت پایه از مبلغ کارشناسی بمیزان دوازده میلیارد وسیصد میلیون  تومان شروع و به فردی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت  یکماه بصندوق دادگستری تودیغ و قبض مربوطه را تسلیم شعبه نماید . در غیر ایصورت 10%دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم سند ملک پس از طی تشریفات که توسط خریدار انجام می گیرد (مفاصا حسابهای لازم جهت انتقال سند )بنام برنده مزایده منتقل خواهد شد. در صورتی که افراد مایل به بازدید از ملک باشند پنج روز قبل از مزایده می توانند در شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه 23 تهران حاضر تا ترتیب بازدید انان از محل فراهم گردد. ضمنا این شعبه در خصوص تخلیه و تحویل ملک به خریدار هیچ گونه مسولیتی نخواهد داشت .      

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10 الی11