فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران تهرانپارس

22800000000

توضیحات

9909980241600069

140068460000418417
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 9902921/119/ج1 از شعبه 119دادگاه حقوقی تهران – اجرائیه 9900407مورخه 99/11/12      محکوم له مهدی  میر احمدی – فرزند علیرضا – مهدی  میر احمدی  فرز ند داود –مریم  رحیم زاده  فرزند امراه-حمید رضا  امیر احمدی  فرزند داود -مجید  میر احمدی  فرزند داود – سید سهیل  میر احمدی  فرزند محمد علی    محکوم علیه  ها  هوشنگ  برادران شکوهی فرزند حبیب – منیژه برادران شکوهی فرزند حبیب -کیومرث برادران شکوهی فرزند حبیب -ملیحه برادران شکوهی فرزند حبیب -خسرو برادران شکوهی فرزند حبیب – فرامرزبرادران شکوهی فرزند حبیب برادران شکوهی فرزند حبیب – فریبرزبرادران شکوهی فرزند حبیب – مرسده برادران شکوهی فرزند حبیب -ممدوحه برادران شکوهی فرزند حبیب – مجتبی  سلطان  محمدی  ارنگه فرزند غلامرضا -معصومه  شاکر تقی دیزج  فرزند اسمعیل -معاون دادستان در دادسرا – موضوع تقسیم ماترک به  پلاک ثبتی 10652/ 88   به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد

خواهان از موقعیت ملک مورد ارزیابی در آدرس تهران، تهرانپارس، پایین تر از فلکه اول، کوچه ۱3۸غربی، پلاک ۲۱ معاینه محلی انجام گردید. لذا موارد به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

از نظر مشخصات ثبتی و وراث مالک:

طبق مندرجات تصویر سند مالکیت ارائه شده توسط خواهان، مورد ارزیابی شامل ششدانگ یک قطعه زمین (با بنای احداثی) به مساحت ۳۰۰ متر مربع. قطعه ۲۰ تفکیکی با پلاک ثبتی1۰۶۵۲ فرعی از ۸۸ اصلی مفروز از پلاکهای89 و 91 اصلی واقع در تهرانپارس بخش از تهران با حدود اربعه شمالا بطول ۱۲ متر به قطعه 21 تفکیکی، شرقا بطول ۲۵متر به قطعه ۱۹ تفکیکی، جنوبا بطول ۱۲ متر به خیابان۱۰ متری احداثی و غربا، بطول ۲۵ متر به قطعه ۲۱ تفکیکی می باشد که بتاریخ22/۱۲/1344ذیل ثبت شماره 68780 صفحه ۱۴۲ دفتر املاک جلد ۲۲۸ (حوزه اداره ثبت فعلی تهرانپارس) بنام آقای کیخسرو نوروزیان ثبت و صادر گردیده و سپس مع الواسطه به موجب سند قطعی شماره ۳۵۷۲۷مورخ 14/10/1353 به خانم ملک بسیجی منتقل گردیده است. لازم به ذکر است که آخرین وضعیت، مالكیتی و نیز محدودیت های احتمالی براساس استعلام جریان کامل ثبتی از اداره ثبت تهرانپارس خواهد بود.

سپس خانم ملک بسیجی به موجب دادنامه حصر وراثت شماره ۹۳۰۰۱۱۵۰ مورخ 25/9/1393 شعبه۳۱۱شورای حل اختلاف منطقه ۷ تهران فوت نموده و وراث حین فوت ایشان شامل: سه پسر (میرمحمدعلی و علیرضا و داود همگی میراحمدی) و دو دختر (فاطمه و زهرا همگی میراحمدی) ذکر شده است.

سپس آقای علیرضا میر احمدی به موجب دادنامه حصر وراثت شماره ۹۳۰۰۰۹۹۳ مورخ14/8/1393 شعبه۳1۱ شورای حل اختلاف منطقه ۷ تهران فوت نموده و وراث حین فوت ایشان شامل: یک پسر (مهدی میر احمدی) و یک دختر (آرزو میراحمدی) ذکر شده است.

سپس آقای میرمحمدعلی میراحمدی به موجب دادنامه حصر وراثت شماره 94/2701/345 مورخ 26/۸/1394 مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف استان تهران فوت نموده و وراث حین فوت ایشان شامل: یک همسر(منیره برادران شکوهی) و یک پسر (سیدسهیل میراحمدی) ذکر شده است.

سپس خانم منیره برادران شکوهی به موجب دادنامه حصر وراثت شماره

96/311/305 مورخ7/5/1396شعبه۳۱۱شورای حل اختلاف منطقه ۷ تهران فوت نموده و وراث حین فوت ایشان شامل: یک پسر (سیدسهیل میراحمدی) و مادر (زهرا اسلامی) ذکر شده است.

همچنین با توجه به تعداد وراث و مساحت ملک، ملک مزبور غیر قابل افراز می باشد.

از نظر معاینه محلی

طبق معاینه محلی انجام شده، مورد ارزیابی شامل ششدانگ یکباب خانه مسکونی بالای۴۰ سال ساخت می باشد که در سطح عرصه به مساحت سندی۳۰۰ متر مربع با بر ۲ متر رو به معبر :امتری مربوطه، بصورت شمالی ساز با اسکلت نیمه فلزی و سقف طاق ضربی و نمای سنگ در یک طبقه در همکف بأنضمام زیرزمیناحداث گردیده، بنحویکه طبقه زیرزمین بصورت فضای انباری و موتورخانه بوده و طبقه همکف شامل یک واحد مسکونی شامل یک سالن و چهار اتاق و آشپزخانه بسته و حمام و سرویس بهداشتی بوده و کفپوش موزائیک و پنجره ها فولادی بوده و داخل بنا مخروبه شده و فاقد شیر آلات و تجهیزات آشپزخانه و سرمایش گرمایش می باشد و در وضعیت روز کارشناسی غیر قابل سکونت بوده و نیاز به بازسازی دارد. ملک مزبور دارای انشعابات آب و برق و گاز شهری بوده و در شرایط روز معاینه بصورت مخروبه و فاقد سكنه رویت گردید.

باتوجه به مطالب فوق الذکر، نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

نظریه کارشناسی:

باتوجه به قیمت روز املاک مشابه و در حال نقل و انتقال در موقعیت مکانی ملک مورد نظر با پلاک ثبتی10652/  88بخش ۱1 تهران با مساحت عرصه سندی۳۰۰ متر مربع و با توجه به کاربری مسکونی و پینه و کیفیت و قدمت ساخت و امکانات مربوطه، ارزش پایهششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد ارزیابی با کلیه منضمات و با کلیه حقوق مکتسبه و صرفنظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت اصالت اسناد و امکان انتقال به شیر، در کل برابر بیست و دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان(۲۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)تومان ارزیابی می گردد.

 تاریخ مزایده1400/9/17 ساعت 11 الی 11/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت11الی11:30