فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران تهرانسر

14500000000

توضیحات

9709982164001296

140068460000427642
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

****آگهي مزايده يك واحدآپارتمان به پلاك ثبتي 2/46672 بخش 10 تهران ****

موردمزايده: يك واحدآپارتمان به پلاك ثبتي 2/46672 بخش 10 تهران واقع در تهرانسر، چهارراه صدف، نيلوفر غربي، پلاك 47، ساختمان رز، واحد 5

 در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9901063/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي نادر مهرابي و كرم مهرابي به پرداخت مجموعا”مبلغ5/700/000/000ريال بابت اصل خواسته  و  مبلغ 1/426/340ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه وپرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ 15/236/270/089ريال بابت اصل وخسارت تاخيروهزينه دادرسي ودستمزدكارشناس )در حق محكوم له  خانم مژگان كفاشيان و پرداخت مبلغ761/813/504 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك واحدآپارتمان به پلاك ثبتي 2/46672 بخش 10 تهران  متعلق  به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 9901063/1 موضوع ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي 2/46672 بخش 10 تهران، به محل مورد نظر واقع در تهرانسر، چهارراه صدف، نيلوفر غربي، پلاك 47، ساختمان رز، واحد 5 مراجعه، پس از بازديد و انجام بررسي‌هاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار ميرساند: مشخصات سند مالكيت: شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان اداري قطعه 5 تفكيكي شماره 46672 فرعي از 2 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 3435 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران، به مساحت 58/35 متر مربع واقع در سمت غرب زيرزمين اول يك كه يك جلد سند مالكيت شش دانگ آن به شماره چاپي 584693 سري الف/96 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. بررسي صحت و سقم و اصالت سند و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه، وكالت‌نامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نميباشد و توسط مراجع مربوطه استعلام هاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك: آپارتمان در مجموع 19 واحدي (2 واحد تجاري و 17 واحد آپارتماني) واقع شده است. ساختمان شمالي، نما سنگ و داراي آسانسور ميباشد. آپارتمان مورد كارشناسي داراي هال و پذيرايي و يك اتاق خواب كف سراميك و ديوارها كاغذ ديواري است. آشپزخانه، سرويس و حمام كف سراميك، ديوار كاشي و فاقد كابينت است. به هنگام بازديد به صورت آرايشگاه زنانه در اختيار مستأجر حسب الاظهار به مبلغ 1/520/000/000 ريال رهن كامل قرار داشت. نظريه كارشناسي: با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هر يك از سازمان ها، ارگان ها، بانك، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …  به مبلغ 14/500/000/000 ريال (يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر ميگردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/13 ساعت10/00 الي10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت10الی10:30