فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بلوار دهکده المپیک

113000000000

توضیحات

140068920000876135

140068460000449231
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0001270/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به مشخصات ثبتي ملك طبق تصوير سندمالكيت به شماره چاپي 158491-الف/99 مورخ 1399.07.20 عبارتست از عرصه واعيان يك قطعه زمين (وضعيت خاص طلق) به شماره 4190 فرعي از 1861 اصلي قطعه 13 تفكيكي مفروز ومجزي شده از 102 فرعي از اصلي مذكوربخش ده حوزه ثبت ملك زيبا دشت تهران استان تهران  و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم بدري رونقيان – سيدرضا رونقيان – زينت رونقيان – مهري سادات رونقيان – منيرالسادات رونقيان – سرورآغا رونقيان – فاطمه اويارحسيني ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 

كلاسه پرونده : 0001270  به محل موردنظربه نشاني تهران ، بلوار دهكده المپيك ، خيابان افشارنجفي ، پلاك 35 مراجعه ، بازديد وبررسي هاي لازم بعمل آمد كه گزارش آن بشرح ذيل تقديم ميگردد. ارزيابي شش دانگ پلاك ثبتي موضوع دادنامه پرونده جهت پايه مزايده به اين دادگاه تسليم نمايد. مشخصات ثبتي ملك طبق تصوير سندمالكيت به شماره چاپي 158491-الف/99 مورخ 1399.07.20 عبارتست از عرصه واعيان يك قطعه زمين (وضعيت خاص طلق) به شماره 4190 فرعي از 1861 اصلي قطعه 13 تفكيكي مفروز ومجزي شده از 102 فرعي از اصلي مذكوربخش ده حوزه ثبت ملك زيبا دشت تهران استان تهران به مساحت 200 مترمربع حدود زمين شمالاً خط فرضي است بطول 8 متر به خيابان به عرض 20متر شرقاً خط فرضي است بطول 25 متر به قطعه يك تجاري جنوباً خط فرضي است بطول 8 متربه قطعه 38 تفكيكي غرباً خط فرضي است بطول 25 متر به قطعه 12 تفكيكي مالك زينت رونقيان ميزان مالكيت پنج سهم مشاع از سي وشش سهم عرصه واعيان متن شرط بشرح ظهرسند مشخصات فني و رويتي اعيان درموقعيت جنوب گذرقرارداشته با نماي از جنس سنگ داراي دو طبقه : زيرزمين شامل پذيرائي – آشپزخانه اپن- حمام و توالت در يك فضاي مشترك – پوشش كف سالن و آشپزخانه موزائيك و حمام وتوالت سراميك – پوشش ديوار آشپزخانه و حمام و توالت كاشي – همكف شامل سالن پذيرائي – آشپزخانه اپن با كابينت MDF ، دو اتاق خواب – حمام – توالت -نورگير- پوشش كف پذيرايي واتاق ها موزائيك و ديوارها اندودگچ ونقاشي – پوشش كف آشپزخانه – نورگير – حمام وتوالت سراميك و ديوارها كاشي-درب حمام وتوالت آلومينيومي – سيستم گرمايش بخاري گازي وسيستم سرمايش كولرآبي – پنجره ها فلزي باشيشه يكجداره – پنجره آشپزخانه ودرب ورودي به حياط UPVC باشيشه دوجداره – داراي انشعاب آب وگاز وامتياز برق طبق گواهي عدم خلاف شماره 9344 مورخ 1375/07/09 كل زيربنا 179 مترمربع ميباشدكدشناسايي ملك 34764012 بوده ودرپهنه R231-1 قراردارد حدودرسيدگي – چانچه بعدازتنظيم اين گزارش وارائه نظريه كارشناسي به شعبه  مدارك ومستندات واطلاعات جديدمتكي به اسنادقابل قبول ديگري ازطرف هريك از متداعيين ارائه گرددكه درنتيجه گيري حاصله ومفاد نظريه كارشناسي صادره مؤثرواقع شود  ازاين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده ورسيدگي به آنها خارج ازحدودوشمول اقدامات انجام شده ميباشدكه درصورت لزوم وصلاحديدوصدوردستورآن مقام محترم قضايي وپس ازاجراي تشريفات قانوني  قابل بررسي واظهارنظرمجددوارائه گزارش تكميلي خواهدبود. – رسيدگي هاي بعمل آمده ونظريه كارشناسي ارائه شده مبتني برمفادقراركارشناسي محتويات پرونده  اسنادومدارك ابرازي ودرچارچوب قوانين  ضوابط ومقررات حاكم وعرف جاري بوده ومسئوليت صحت ، اصالت وجامعيت آنها برعهده ارائه دهندگان است وكنترل موارد فوق خارج ازصلاحيت كارشناسي اينجانب ميباشد. – مسئوليت هرگونه ادعاي جعل ومخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي ورونوشت ها وانكاروترديد به دلايل يا اسنادارائه شده  متوجه ابرازكننده مدارك  اطلاعات ودلايل ميباشد وكنترل اين موضوع نيزازصلاحيت كارشناسي اينجانب خارج ميباشد. – استماع مطالب متداعيين وانعكاس اطلاعات ارائه شده ازطرف آنان درگزارش كارشناسي به منزله تأييد يا ردآن مطالب نميباشد. – نظريه كارشناسي حاضرصرفاً درمحدوده قراركارشناسي صادره بوده ودرخصوص سايردعاوي احتمالي موضوعيت ندارد. نظريه كارشناسي با عنايت به قرار كارشناسي  مدارك پرونده  مراتب فوق الذكر(بالاخص توضيحات ضروري) ، موقعيت مساحت  قدمت  مصالح مصرفي درساختمان  نقشه  شرايط زماني و مكاني  با تحقيقات وبررسي هاي انجام شده و با درنظر گرفتن جهات وعوامل مؤثردرامراين كارشناسي  خارج ازموارد حقوقي و ثبتي ومالكيت ، بدون درنظرگرفتن بدهي به بانك و سايرديون وبدهي هاي احتمالي به اشخاص حقيقي وحقوقي و بشرط بلا معارض بودن ونداشتن منع قانوني وشرعي جهت نقل وانتقال وبدون بررسي صحت واعتبار مدارك ابرازي كه ازصلاحيت اينجانب خارج ميباشد  ارزش ششدانگ پلاك ثبتي مورد نظر درزمان انجام كارشناسي بمنظور مزايده مبلغ 113/000/000/000 ( يكصد و سيزده ميليارد) ريال برآورد وپيشنهاد ميگردد.

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/10/01 ساعت9/30 الي 10صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت9:30الی10