فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بلوار ایت اله کاشانی

2358000000

توضیحات

9909982164601251

140068460000433841
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي دستور فروش

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 990000386/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره  ششدانگ پلاك ثبتي 30966-124 بخش 11 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم طاميله شناخته محکوم عليه: بهروز احمدي مجد) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پروند است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده بايگاني 0000386  دراجراي قراركارشناسي صادره  درپرونده مذكوردرخصوص دعوي خانم طاميله شناخته (خواهان) بطرفيت آقاي بهروزاحمدي مجد (خوانده) به خواسته دستورفروش ملك مشاع . پس ازمطالعه پرونده دردفترشعبه  درمورد ارزيابي ششدانگ پلاك ثبتي 30966-124 با بررسي اسناد ومدارك ارائه شده ازمحل وقوع ملك به نشاني تهران بلوارآيت اله كاشاني بلوارشقايق كوچه پرواز1 پلاك 14 سمت غربي طبقه همكف قطعه اول تفكيكي بازديد  گزارش كارشناسي بشرح ذيل به استحضارميرساند : مشخصات ملك : ششدانگ يكدستگاه آپارتمان واقع درسمت غربي طبقه همكف يك ساختمان پنج طبقه بصورت زيرزمين بعلاوه چهارطبقه دوواحدي جمعا هشت واحد مسكوني حدودا بيست وچهارسال ساخت با اسكلت فلزي وسقفها تيرچه ونماها آجرنما وپنجره ها فلزي با سيستم تاسيساتي موتورخانه مركزي وشوفاژوسرمايش كولرآبي ، به مساحت طبق سند 63-78 مترمربع كه مقدار66-2 مترمربع آن بالكن است بانضمام بالكن غيرمسقف به مساحت 85-17 مترمربع ويكباب انباري درزيرزمين به مساحت 88-1 مترمربع است . آپارتمان مذكورشامل دواطاق خواب وآشپزخانه اوپن وسرويس بهداشتي مجزا وپذيرايي ميباشد كه پوشش كفها سراميك وآشپزخانه وسرويسها تمام كاشي وكابينت با نماي mdf وبدنه فلزي وپوشش ديوارها گچ ورنگ روغني است كه درچند سال اخيربازسازي شده است . ملك فوق داراي پلاك ثبتي 30966 فرعي ازاصلي 124 مفروزومجزي شده ازپلاك 13559 فرعي ازاصلي مذكورواقع دربخش يازده تهران ، داراي تصويردوبرگ سند مالكيت تكبرگي سه دانگي به شماره چاپي 649597 و649598 سري الف سال 96 كه درتاريخ 04-09-96 بترتيب بنام آقاي بهروزاحمدي مجد وخانم طاميله شناختي ثبت وصادرگرديده است . نظريه كارشناسي : با توجه به مراتب فوق وموقعيت ومساحت وقدمت وسايرعوامل موثربررسي شده درامركارشناسي بدون درنظرگرفته هرگونه بدهي به اشخاص حقيقي وحقوقي ونداشتن منع قانوني جهت نقل وانتقال ارزش ششدانگ آپارتمان صدرالذكربراي پايه مزايده به مبلغ بيست وسه ميليارد وپانصد وهشتاد ميليون ريال معادل (2358000000 تومان) برآورد وتقديم ميگردد .

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/24ساعت 10/30 الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي خود را ازطريق كارت عابربانك به واحد مزايده تحويل نمايند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10:30الی10:45