فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بلوار ابوذر

11000000000

توضیحات

140068920000759450

140068460000431412
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 0001615 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی تهران خواهان خانم طیبه بیزوالی  فرزند حسن و غیره به موجب دادنامه 808-1400 مورخ  1400/04/14 با موضوع فروش ملک به پلاک ثبتی 44/76/105468 که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 4476/105468 قطعه 5 مفروز و مجزی از 60643 فرعی از اصلی مذکور بانضمام انباری قطعه 5 مفروز و مجزی از 60643 فرعی از اصلی مذکور بانضمام انباری قطعه 5 به مساحت 1/96 با پهنه R122  به آدرس تهران بلوار ابوذر خ زمزم خ ربذه کوچه سی ام پ 12 طبقه دوم سمت غرب به مساحت 67/67 که مقدار0/96 متر مربع آن بالکن و 3/42 متر مربع آن پیشرفتگی می باشد واقع شده در سمت غرب طبقه دوم ساختمان 6 طبقه ( زیرزمین شامل پارکینگ و انباری + 5 طبقه مسکونی 2 واحدی روی آن ) با قدمت حدود 21 سال نما سنگ پنجره ها تک جداره با قاب فلزی واحد 2 خوابه کف سرامیک و دیوار نقاشی شده آشپزخانه اپن کابینت فلزی فاقد آسانسور و پارکینگ دارای انباری و بالکن گرمایش بخاری گازی و آبگرمکن سرمایش کولر آبی دارای انشعاب آب و  گاز مشترک و برق مستقل و تخلیه با توجه به مراتب فوق بدون هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص ( حقوقی و حقیقی) ادارات و مؤسسات و نبود معارض و نبود منع در نقل و انتقال ارزش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 4476/105468 به مبلغ 11/000/000/000  ریال ارزیابی و  مقرر شد در تاریخ1400/10/01 روزچهارشنبه  از ساعت9 الی 9/30در واحد اجرای احکام مجتمع قضایی شهید محلاتی در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت9الی9:30