فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بلوارفردوس

25000000

توضیحات

9909982163300576

140068460000429419
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي دستور فروش

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9903854/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي بشماره ملك 15527/124 شماره ثبت 135494 از دفتر 2/764 صفحه 526 مالك : آقاي احمد دهقاني مهرآبادي نوع و ميزان مالكيت : ششدانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه چهارده تفكيكي واقع در طبقه سوم جنوب‌غربي به مساحت 40/77 مترمربع كه 94/1 مترمربع آن بالكن است از پلاك 15527 فرعي از 124 اصلي مفروز از شماره 1400 و جزء اراضي مذكور واقع در حسن آباد شميران بخش يازده تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (محکوم له: رضا رزاقي هريس محکوم عليه: ناهيد رزاقي هريس – ناصر رزاقي هريس – محمدعلي رزاقي هريس – عديله رزاقي هريس – عليرضا رزاقي هريس – محبوبه رزاقي هريس – عزيزه تقي پورهريس – رامين رزاقي هريس – بانک ملت ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پروند است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده  بشماره بايگاني : 9903854 موضوع قرار :   از محل مورد معرفي واقع در بلوار فردوس، غرب خيابان سازمان برنامه خيابان هفدهم مركزي پلاك ياس در معيت مالك از آپارتمان بازديد و نتيجه بشرح ذيل اعلام مي گردد : الف ) مدارك ارائه شده : 1 – تصوير سند مالكيت رسمي به مشخصات : سند مالكيت بشماره ملك 15527/124 شماره ثبت 135494 از دفتر 2/764 صفحه 526 مالك : آقاي احمد دهقاني مهرآبادي نوع و ميزان مالكيت : ششدانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه چهارده تفكيكي واقع در طبقه سوم جنوب‌غربي به مساحت 40/77 مترمربع كه 94/1 مترمربع آن بالكن است از پلاك 15527 فرعي از 124 اصلي مفروز از شماره 1400 و جزء اراضي مذكور واقع در حسن آباد شميران بخش يازده تهران، داراي انباري شماره دوازده واقع در زيرزمين بمساحت 70/2 مترمربع و پاركينگ شماره 14 واقع در طبقه همكف بمساحت 11 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن. – تصوير سند مالكيت  2-تصوير يك برگ گواهي ساختمان به مشخصات: 2 – تصوير پايانكار ساختماني پايان كار آپارتمان به شماره گواهي 52056730 مورخ 27/6/1381 شماره پرونده 50061045 مساحت عرصه پس از اصلاحي 00/627 مترمربع و با حدود اربعه ذيل: شمالاً: 00/19 متر به پلاك شرقاً: 00/33 متر به پلاك جنوباً: 00/19 متر به گذر غرباً: 00/33 متر به پلاك ب) ساير توضيحات: – مورد بازديد عبارتست از يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم جنوب‌غربي به مساحت 40/77 مترمربع ، در يك مجتمع مسكوني بمشخصات ذيل ميباشد : مجتمع مسكوني پنج طبقه ( زيرزمين – همكف و سه طبقه مسكوني ) وجمعاً 14 واحد مسكوني ، داراي اسكلت بتني  نماي ساختمان از آجر  فرش كف مشاعات از سنگ و موزاييك با ديوارهاي آجري  درب پاركينگ و درب ورودي ريموت دار و داراي آيفون تصويري  سيستم گرمايشي بصورت موتورخانه مركزي و سيستم سرمايشي از نوع كولر پنجره ها بصورت فلزي و فاقد آسانسور ميباشد. آپارتمان فوق داراي داراي هال و پذيرائي  بصورت دو خوابه داراي كمد ديواري چوبي كف سراميك ديوار و سقف با اندود گچ و خاك و رنگ آميزي شده و آشپزخانه بصورت اپن كف سراميك ديوار با كاشي كابينت MDF سينك ظرف شوئي دو لگنه به همراه شيرآلات مربوطه. سرويس بهداشتي ( توالت و حمام مجزا ) كف سراميك و ديوارها با كاشي  كاسه توالت ايراني با شير آلات مربوطه. مورد گزارش داراي انشعابات آب و گاز مشترك و برق اختصاصي ميباشد. تذكر 1 – اين گزارش صرفاً باستناد مدارك ارائه شده و محل مورد معرفي متقاضي تهيه وتنظيم شده و مسئوليت صحت و سقم مدارك آن بعهده متقاضي ميباشد و نيز اين گزارش صرفاً جهت استحضار و اطلاع شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران ميباشد . 3 – تصويري از فضاي داخل آپارتمان نظريه كارشناسي: با عنايت به مطالب فوق الذكر، محل و موقعيت ، مساحت و حدود اربعه ، كاربري مسكوني ، مصالح مصرفي ،قدمت بنا و در صورت عدم وجود موانع ثبتي و قانوني و بدهي ملك ، ارزش كل آپارتمان جمعاً به مبلغ 25.000.000.000 ريال ، معادل دو ميليارد و پانصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد .

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/24 ساعت 9/30 الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./ 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24 ساعت 9/30 الي 10