فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بلوارشهران

17000000000

توضیحات

9309982160200465

140068460000449815
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال غیر منقول (مرحله اول)

جهت وصول مطالبات دادنامه و اجراييه صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقي تهران محکوم علیه آقای حمیدرضا فرضی فرزند غلامجسین کد ملی 3255704308  محکوم به پرداخت مبلغ 5/685/277/400 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی بر مبنای روزانه 1/67 ریال به ازای هر 3/000 ریال به استناد ماده 2 قرارداد استنادی از تاریخ 86/2/31 تا روز اجرای حکم و مبلغ 171/048/322 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 105/423/328 ریال بابت حق الوکاله وکیل مرحله اول و مبلغ 540/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له بانک ملی ایران شعبه ایران خودرو و پرداخت نیم عشر دولت گردیده است ؛ در این خصوص پلاک ثبتی 5214 فرعی از 65 اصلی قطعه 36 واقع در بخش 10 تهران مشارالیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل چنین ارزیابی و تقویم شده است :

نشانی ملک : تهران بلوار شهران خیابان شهید طوفانی خیابان یاس سوم پلاک 12 مجتمع مسکونی بلوط واحد 36

 آپارتمان مورد تعرفه به مساحت 56/20 متر مربع در طبقه چهارم واقع شده و دارای سالن پذیرائی ؛ یک اتاق خواب با کفپوش سنگ و پوشش دیوار گچ و رویه کاغذ و آشپزخانه اوپن ؛ سرویس بهداشتی ؛ حمام و بالکن می باشد ؛ درب ورودی واحد از نوع چوبی ؛ سیستم گرمایش از نوع موتورخانه مرکزی و شوفاژ و سرمایش از نوع کولر آبی بوده و دارای یک واحد پارکینگ ؛ یک باب انباری ؛ انشعاب آب و گاز مشترک و انشعاب برق مستقل و دایر است . یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 5214 فرعی از 65 اصلی مفروز و مجزی شده از 339 فرعی از اصلی مذکور قطعه 36 در طبقه چهارم واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملک زیبا دشت به مساحت 56/2 متر مبع (که 1/98 متر مربع آن بصورت بالکن است) به انضمام پارکینگ قطعه 36 به مساحت 11 متر مربع واقع در طبقه منفی یک ؛ به انضمام انباری قطعه 24 به مساحت 2/55 متر مربع (واقع در زیرزمین به مالکیت آقای حمیدرضا فرضی به جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان ششدانگ عرصه و اعیان به شماره سند مالکیت 23303 تاریخ 85/2/31 می باشد .

جهت وصول مطالبات محکوم علیه مقرر گردید در تاریخ 1400/10/5 راس ساعت 11 صبح مراسم مزایده جهت فروش ششدانگ پلاک ثبتی مذکور با قیمت پایه کارشناسی مبلغ 17/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند  ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد .

دادورز شعبه اول اجراي احکام  مجتمع قضايي صدر تهران – شیروانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت11