فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بزرگراه فتح

47000000000

توضیحات

9909980213701137

140068460000420218
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0000678 و دادنامه صادره از شعبه186 دادگاه عمومی تهران خواهان اقای جمشید افتخاری و خوانده اقای رضا کلبادی نژاد دایر بر فروش ملک به ادرس تهران بزرگراه فتح بلوار خلیج فارس خیابان سعدی نبش کوچه نهم (طالقانی) پلاک 74  ملک فوق شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 2/48248 به مساحت 98/16 متر مربع بر اساس بازدید صورت گرفته ملک مورد نظر دارای بنایی است با قدمت بیش از 25 سال با نمای اجر 3 سانتی که مشتمل است بر طبقه همکف جهت انباری که به صورت اشپزخانه غذا فروشی استفاده می شود حیاط مسقف با سقف غیر اساسی و 2 مغازه شامل یک خشکشوئی و یک مغازه تهیه غذا می باشد و طبقه اول به صورت یک واحد مسکونی است که دارای یک نشیمن اشپزخانه باز با کابینت بالکن یک اتاق و یک سرویس بهداشتی و حمام سر هم می باشد طبقه اول شامل یک انباری به مساحت 13/1 متر مربع و مجموعا 48 متر مربع تجاری و طبقه اول به مساحت 64/65 متر مربع اپارتمان مسکونی است با توجه به موقعیت زمانی و مکانی عرصه و اعیان ملک ارزش روز ششدانگ عرصه و اعیان ملک با احتساب تمامی حقوق مکتسبه بخش تجاری در حالت تخلیه 47/000/000/000 ریال ارزیابی می گردد ومقرر است از ساعت  11          الی  11/30    مورخ 1400/09/24 در محل اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مطهری یافت اباد واقع در طبقه 3 از طریق مزایده از قیمت 47/000/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی به نام خریدار از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند

دادورز شعبه 186 حقوقی تهران-کاکائی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت11 الی11:30