فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بزرگراه شهیدهمت خ شاهین شمالی

34000000000

توضیحات

9909982164000465

140068460000430837
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده تقسيم تركه

مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*تقسيم تركه*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 000019/ج1 مبني بر تقسيم تركه متوفي به شماره پلاك بتي 123/53698  و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (محکوم له: احمد استادجليل سروردري محکوم عليه: محمود استاد جليل – زهرا استادجليل سرودري – ابراهيم استاد جليل سرورودي – محمدرضا استاد جليل – فرنگيس قرب آبادي – عليرضا استاد جليل – دادسراي ناحيه 25 ويژه امور سرپرستي و محجورين تهران – معاون دادستان – معصومه استاد جليل سروري – اسماعيل استاد جليل  ) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  مشخصات ملك: ششدانگ يك دستگاه آپارتمان  به پلاك بتي 123/53698،  ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي، واگذاري ملك يا قسمتي از ان به غير از طريق قولنامه، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلام هاي لازم اخذ گردد..

1-وضعيت موجودملك وبناي آن درزمان بازديد.

ملك باعرصه به مساحت479/26مترمربع ومساحت وواحدموضوع كارشناسي باحدود92مترمربع درسمت جنوب گذرموسوم به كوچه12درمحدوده خيابان شاهين شمالي واقع گرديده است/بخش اعياني ملك باحدود4سال قدمت باكاربري مسكوني داراي نماي تركيب سنگ وآجرنسوزوپوشش احتمالي سقف هاي تيرچه وبلوك كه برطبق وضعيع موجودودرحال حاضرداراي درب ورودي پاركينگ وورودي اصلي مجموعه 2لنگه چوبي مي باشد.ملك داراي يك دستگاه آسانسوربوده وحسب اظهارات واحدموردنظرداراي 2اطاق خواب سالن آشپزخانه بازباكابينتهاي ام دي اف تراس حمام وسرويس بهداشتي ايراني وفرنگي است.حسب اظهارات كف واحدباسراميك پوشش گرديده سيستم گرمايش پكيج يونيت وسيستم سرمايش آن كولرآبي بوده درب ورودي ضدسرقت پنجره هاازمصالح يوپي وي سي باشيشه2جداره ودرحال حاضردراختيارمالك قراردارد.

***نشاني ملك : تهران ، بزرگراه شهيدهمت خيابان شاهين شمالي خيابان20متري گلستان شرقي كوچه شهيدمعيني كوچه12پلاك10واحد3

***نظريه كارشناس : با توجه به موقعيت و جميع جهات موثر از جمله شرايط زماني و مكاني و بدون لحاظ هر گونه بدهي احتمالي به اشخاص،  ارزش شش دانگ پلاك موصوف  به مبلغ 3/400/000/000 تومان معادل34/000/000/000ريال  برآورد گرديده است .

****مورد مزايده : ششدانگ يك دستگاه آپارتمان  به پلاك بتي 123/53698

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/14ساعت 11 الي 11/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت11 الی11:15