فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بزرگراه ستاری

24600000000

توضیحات

9909982164000730

140068460000427844
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*دستور فروش ملك مشاع*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9902659/ج1 مبني بر دستور فروش ملك مشاع به شماره پلاك ثبتي 27151 / 126 واقع در بخش يازده حوزه ثبت ملك كن استان تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم ها سميرا تهذيبي – مريم گودرزي – آتنا موحدي –  مريم كلاته ملائي-آقاي سيف اله موحدي -) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

نظريه كارشناسي پرونده اجرايي 9902659 ؛  در اجراي قرار كارشناسي صادره در پرونده با شماره بايگاني فوق الذكر با موضوع ارزيابي آپارتمان مسكوني به نشاني تهران، بزرگراه ستاري، پايين تر از همت، بلوار لاله شرقي (خليل‌آبادي)، خيابان مجاهد كبير، لاله هشتم، پلاك 14، سمت غرب طبقه اول، واحد 3، پس از مطالعه مدارك ابرازي، بازديد محل، استماع اظهارات و بررسي‌هاي لازم، نظريه كارشناسي ارائه مي‌گردد. مشخصات ثبتي برابر تصوير ابرازي سند شماره 370280 سري د سال 97، ملك موردنظر عبارتست از 6 دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه 3 پلاك ثبتي 27151 / 126 واقع در بخش يازده حوزه ثبت ملك كن استان تهران، به مساحت 42 / 68 مترمربع واقع در سمت غرب طبقه يك كه 05 / 1 مترمربع آن بالكن است، به انضمام انباري قطعه 2 به مساحت 3 مترمربع واقع در سمت شرقي زيرزمين يك و پاركينگ مسكوني قطعه 6 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در جنوب شرقي زيرزمين يك با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات. برابر تصوير ارائه شده، ملك مدنظر داراي گواهي پايان‌كار آپارتماني شماره 52094859 مورخ 01 / 05 / 1386 بوده و بر اساس آن مساحت عرصه برابر 210 مترمربع مي‌باشد. توصيف اجمالي ملك طبق بازديد، ملك مذكور در ساختماني واقع است با نماي سنگ و پنجرهاي فلزي با قدمت حدود 17 سال و داراي 6 طبقه بنا و يك زيرزمين نيمه (جهت انباري و موتورخانه مركزي) كه 6 طبقه بناي مذكور مشتمل است بر طبقه زيرزمين (با پوشش كف موزياييك و بدنه تا حدود يك متر سنگ و مابقي اندود سيماني رنگ شده) جهت پاركينگ و طبقات همكف تا سوم جهت 8 واحد مسكوني (هر طبقه دو واحد شرقي-غربي) و ساختمان داراي راه‌پله ارتباطي با پوشش كف و بدنه تا نيمه سنگ و مابقي بدنه رنگ و انشعابات آب و برق و گاز اشتراكي و برق اختصاصي واحدها و فاقد آسانسور است. واحد مورد نظر در سمت غرب طبقه يك واقع بوده و داراي سامانه سرمايشي كولر آبي و سامانه گرمايشي موتورخانه با شوفاژ و شامل فضاي نشيمن (با پوشش كف سراميك و بدنه رنگ شده)، 2 اتاق، آشپزخانه باز با كابينت MDF با پوشش هايگلس، حمام و يك سرويس بهداشتي شرقي مجزا مي‌باشد. ملك بازسازي گرديده و برابر اظهارات در تصرف مستأجر است. نظريه كارشناسي با توجه به موقعيت زماني و مكاني عرصه و اعيان ملك و وضعيت كمّي و كيفي آن با در نظر گرفتن جهات مؤثر در تعيين ارزش روز آن‌ طبق مطالب گزارش، بدون در نظر گرفتن وجود معارض احتمالي و بدون لحاظ بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و منع معاملاتي، بدون احراز مالكيت و انتساب به اشخاص حقيقي و حقوقي و صحت مدارك ابرازي و اظهارات كه احراز اين موارد خارج از صلاحيت كارشناسي رشته راه و ساختمان مي‌باشد، به‌ نظر اينجانب ارزش روز شش‌دانگ ملك قطعه 3 پلاك ثبتي 27151 / 126 با مشخصات به شرح گزارش، 24،600،000،000 ريال معادل دو ميليارد و چهارصد و شصت ميليون تومان برآورد مي‌گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/21 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10:30الی10:45