فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بزرگراه رسالت

18000000000

توضیحات

9909980241600980

140068460000421826
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/0001518/119ج از شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران – دادنامه 1400698مورخه 1400/1/15-اجراییه د1400837مورخه 1400/3/8-محکوم له خانم سخاوت سعیدی فرزند عزیزاله- محکوم علیهما خانم و آقای کرامت- شهناز- زهرا شهرت همگی سعیدی امین آباد -موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی 48/4901بخش 11 تهران مفروزاز 3 فرعی از اصلی به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

موضوع:اعلام نظریه کارشناسی پرونده کلاسه 0001518 ارزیابی پلاک ثبتی4901/48

احتراما” عطف به قرار کارشناسی صادره مبنی بر ارزیابی ششدانگ ملک مسکونی واقع در تهران بزرگراه رسالت خیابان مجیدیه جنوبی بن بست قائم انتهای کوچه پلاک 12

اینجانب رضا راستاد کارشناس رسمی منتخب پس از اطلاع از قرار کارشناسی صادره و مطالعه پرونده به محل وقوع ملک مراجعه نموده ضمن مشاهدات و بررسی مدارک نظریه خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:

مشخصات ثبتی پلاک:4901/48

ملک مورد کارشناسی به شرح تصویر سند ما لکیت ابرازی شش دانگ یک قطعه زمین مساحت 80/74 متر مربع قطعه 4 تفکیکی شماره 4901 فرعی از 48 اصلی مفروز از پلاک 3 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی مجیدیه شمیران بخش 11 تهران ذیل ثبت 57416 صفحه 285 دفتر 194 میباشد.

شرح معاینات محلی:

با اعنایت به مراجعه به محل و بازدید از ساختمان ملک مورد کارشناسی به صورت ساختمانی با سه طبقه مسکونی فاقد گذر ماشین رو نمای سیمانی در انتهای کوچه بن بست قائم مشتمل بر: طبقه همکف دو اتاق تودرتو سرویس بهداشتی در پاگرد طبقه اول – طبقه اول دو اتاق تودرتو -طبقه دوم یک اتاق و تراس به صورت قدیمی ساز دارای انشعابات اب برق گاز احداث گردیده است.

رسیدگی های انجام شده و اعلام نظر کارشناسی به شرح اتی مبتنی و محدود به معاینه محلی قرار کارشناسی بررسی اطلاعات و تصویر مستندات و مدارک ابرازی موجود در پرونده و همچنین ارائه شده میباشد. تشخیص اصالت اسناد مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی نسخ اصلی و رو نوشتها و انکار و تردید به دلایل با اسناد ارائه شده در صلاحیت اینجانب نیست و نظریه صرفا بر اساس تصویر مستندات ابرازیه فوق و فارغ از کلیه مسائل حقوقی خلافهای احتمالی و انتساب میزان سهام و مالکیت به اشخاص ذیمد خل میباشد و بدون لحاظ هرگونه بدهی و دیون محتمله دیگر تهیه شده است.

نظریه نهایی کارشناسی :

با اعنایت به مطا لب مذکور و رعایت جهات موثر در نظریه کارشناسی مشاهدات و همچنین وضعیت فعلی ملک و نرخ عادله روز ارزش پایه شش دانگ ملک مورد کارشناسی به پلاک ثبتی 4901/48 صرف نظر از بدهی ها و دیون احتمالی و با تاکید بر محدودیتهای اعلام شده بنظر اینجانب به میزان 18000000000ریال

(هجده میلیارد ریال ) ارزیابی و براورد میگردد.

تاریخ مزایده  1400/9/13 ساعت 12 الی 12/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت12 الی12:30