فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بزرگراه حکیم شرق

33200000000

توضیحات

8709982160400707

140068460000442425
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                            مزایده مرحله اول مال غیر منقول

جهت وصول مطالبات دادنامه و اجراييه صادره از شعبه 39 دادگاه حقوقي تهران محکوم علیه محسن نصیری فرزند احمد محکوم به پرداخت مبلغ 24621/570 دلار و مبلغ 606/230/027 ریالبابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیهاز زمان تقدیم دادخواست در حق محکوم له موسسه مطالعاتی جامعه نگر تهران و مبلغ 1/204/001/824 ریال بابت نیم عشر دولت گردیده است ؛ در این خصوص شش دانگ پلاک ثبتی 14533 فرعی از 126 اصلی قطعه 42 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 240 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل چنین ارزیابی و تقویم شده است :

نشانی ملک : تهران بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از اشرفی اصفهانی خیابان باهنر خیابان کاشفی نیک کوچه پائیزان کوچه وحدت 4 شمالی پلاک 13 بر اساس پروانه ساختمان از نوع تغییر نقشه اول به شماره 50036588 به تاریخ صدور 91/11/23 ارائه شده توسط مالک که برای پلاک ثبتی 126/14533 قطعه 42 صادر گردیده که مطابق با آن مساحت زمین پس از اصلاح 257/50 متر مربع و مساحت ملاک تراکم 315/52 متر مربع می باشد که مطابق با این پروانه مجوزی جهت احداث بنا در طبقه بصورت 2 طبقه زیر زمین و یک طبقه همکف و 5 طبقه در طبقات اول تا پنجم صادر گردیده است . مساحت کل زیربنا طبق پروانه 1495/51 متر مربع می باشد . طبقه زیر زمین 2- شامل 6 واحد انباری و تاسیسات مسکونی به مساحت 155/17 متر مربع راه پله به مساحت 14/35 متر مربع ؛ آسانسور به مساحت 4/77 متر مربع ؛ سرویس بهداشتی به مساحت 3 متر مربع و راهرو عمومی مسکونی به مساحت 17/58 متر مربع می باشد . طبقه زیر زمین 1 شتمل راه پله به مساحت 14/35 متر مربع ؛ اسانسور به مساحت 4/77 متر مربع ؛ مرکز اجتماعات ساختمان به مساحت 81/75 متر مربع و راهرو عمومی مسکونی به مساحت 35/17 متر مربع و ورزشی به مساحت 58/83 متر مربع می باشد . طبقه همکف شامل 5 واحد پارکینگ به مساحت 175/52 متر مربع راه پله به مساحت 14/58 متر مربع آسنسور به مساحت 4/77 متر مربع می باشد . طبقات 1 تا 5 بصورت مشابه همدیگر و هر طبقه شامل یک واحد مسکونی به مساحت 162/01 متر مربع راه پله به مساحت 13/22 متر مربع آسانسور به مساحت 3/95 متر مربع و راهرو عمومی مسکونی به مساحت 3 متر مربع می باشد . مساحت عرصه طبق سند 257/50 متر مربع می باشد که مطابابق با پروانه صادره از شهرداری بنایی در 8 طبقه شامل دو طبقه زیر زمین و یک طبقه همکف و 5 طبقه بر روی همکف بر روی عرصه احداث گردیده است قدمت بنا حدود 7 سال و بنا بر اظهارات ملک فاقد پایانکار و صورتمجلس تفکیکی می باشد . زیر زمین 2- شامل سرویس بهداشتی و موتور خانه و تعدادی اتاق و راهرو و پوشش کف آن از سرامیک می باشد و طبق 1- شامل سالن غذاخوری و سالن کنفرانس و سرویس بهداشتی و اتاق ها ی دیگر می باشد و پوشش کف این طبقه نیز از سرامیک می باشد . طبقه همکف با کاربری پارکینگ بوده که در زمان بازدید شامل لابی و قسمت جنوبی بصورت پارکینگ با رمپ دسترسی و قسمت شمالی با اتاق های بصورت انباری مورد استفاده است و پوشش کف در این طبقه سیمانی لیسه ای می باشد ضمنا در حیاط نیز کیوسک نگهبانی وجود دارد . طبقات اول تا پنجم نیز هر یک بصورت یک واحد بوده که کاربری آن طبق پروانه مسکونی و لیکن در زمان بازدید بصورت اداری مورد استفاده می باشد و پوشش کف طبقات از سرامیک و دیوارها از گچ و رنگ و هر طبقه شامل سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و تی شور و آشپزخانه که وضعیت هر طبقه با پارتیشن بندی با طبقات دیگر متفاوت ولی از نظر شکل و مساحت کلی مشابه یکدیگر می باشند (صرفا طبقه 4 فاقد پارتیشن بندی است) . ساختمان دارای یک دستگاه آسانسور و یک راه پله با پوشش کف از سنگ می باشد . ضمنا از نظر نوع کاربری و نوع استفاده از ملک ؛ مغایرتهایی نسبت به پروانه مشاهده گردید لیکن طبق صورتجلسه ای که در پرونده موجود بود مالک اقداماتی برای تغییر کاربری به اداری نموده است لیکن مدارک قطعی در خصوص تثبیت آن ارائه ننموده و ارزیابی بر اساس وضعیت موجود و مدارک ارائه شده انجام پذیرفته است . ارزش تمامی شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 126/14533 قطعه 42 تفکیکی به مساحت عرصه 257/50 متر مربع به همراه بنای احداثی در آن طبق پروانه ساختمانی شماره 50036588 مورخه 91/11/23 مبلغ 33/200/000/000 تومان برآورد و ارزیابی می گردد .

  جهت وصول مطالبات محکوم علیه مقرر گردید در تاریخ 1400/9/28 راس ساعت 10/30 صبح مراسم مزایده جهت فروش شش دانگ پلاک مذکور به مبلغ سیصد و سی و دو میلیارد ریال معادل سی و سه میلیارد و دویست میلیون تومان ریال ( 33/200/000/000 تومان ) با مشخصات اعلامی در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد .

                           دادورز شعبه اول اجراي احکام مجتمع قضايي صدر تهران – شیروانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10:30