فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بزرگراه بعثت

19000000000

توضیحات

9309980210100312

140068460000444573
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده(فروش ماترک و تقسیم ترکه) 1-یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی شماره 236 فرعی از 4715 اصلی مفروز از 2 فرعی از اصلی مذکور به ادرس بزرگراه بعثت روبروی ترمینال جنوب خ شهید پرستویی بن بست شهید پرستویی پلاک 3 

به موجب دستور فروش ماترک صادره از شعبه 176  دادگاه حقوقی تهران خواهان پرویز اقا محمدی  و خواندگان صغری  و ولی اله و سعید و اکرم همگی شهرت اقا محمدی و ربابع هادی خامنه مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم حسن اقا محمدی از طریق فروش تقسیم ان بین اصحاب پرونده وسپس ملک موصوف  با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی به طرفین پرونده ابلاغ و مصون از اعتراض ماند که با درخواست محکوم له به مزایده به شرح ذلیل قرار گرفت

براساس تصویر نامه شماره 34499 مورخ 1394/12/25 اداره ثبت املاک جنوب تهران شش دانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 236 فرعی از 4715 اصلی مفروز از پلاک دو از اصلی مذکور تهران به مساخت 164/5 متر مربع که بر اساس نامه فوق عرصه پلاک در اصلاح جهات اربعه ان کاهش بمیزان 1/24 متر مربع دارد که هنوز در سوابق ثبتی اقدام نشده است بر اساس سامانه طرح جدید شهر تهران ملک فوق با عرصه 154/65 متر مربع در پهنه 122s بافت فرسوده و ناپایدار قرار دارد و پتانسیل تجاری ان وجود داردو به علت محدودیت سطح عرصه قابل تفکیک نمی باشد ملک به ادرس بزرگراه بعثت روبروی ترمینال جنوب خ شهید پرستویی بن بست پرستویی پلاک 3 واقع شده که دارای دیواری به ارتفاع 3 متر و با عرض 1/20 در بن بست 1/5 متری قرار دارد قدمت ملک 50 سال دارای دو اتاق تو در تو که وسط ان اشپزخانه می باشد و در قسمت غربی دستشویی و حمام وجود دارد ملک بصورت کلنگی و فرسوده بوده و فاقد برگه پایان ساخت شهرداری می باشد و دارای اب و برق و گاز و خط تلفن بوده و سرمایش ان کولر و گرمایش ان بخاری می باشد با توجه به مراتب اعلامی ارزش شش دانگ ملک فوق و در صورت نداشتن بدهی به افراد حقیقی و حقوقی قیمت عادلانه پایه برای انجام مزایده برابر با مبلغ 19/000/000/000 ریال می باشد مع الوصف با توجه به صدور اجراییه ومراتب اعلامی فوق ملک فوق  در مزایده مورخ 1400/10/04 ساعت 11 الی 11/30ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت در طبقه اول اتاق مزایده بفروش میرسد مزایده باتوجه به قیمت پایه فوق  شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و مبلغ 10 درصد از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ  و الباقی ان ظرف یکماه از برگزاری مزایده به حساب دادگستری واریز نماید در غیر اینصور مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد علاقه مندان جهت بازدید پنج روز قبل از روز مزایده به اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک مورد مزایده صورت گیرد

دادورز اجرای احکام مدنی – کریم خانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت11 الی11:30