فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بزرگراه ارتش

460000000000

توضیحات

9609980010801029

140068460000430118
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 980460 له 1-ناصر برادر، 2-ماندانا برادر، علیه 1-طناز تقوی نیا، 2-لناتقوی نیا محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ25/432/705/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 1/271/635/000 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک به پلاک ثبتی  7098 فرعی از 80 اصلی قطعه صفر تفکیکی مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت ملک شمیران استان تهران متعلق به محکوم علیه خانم لنا تقوی نیا توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. لازم به ذکراست باتوجه به قیمت ملک و میزان محکوم به در راستای اعمال ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی از پلاک ثبتی مذکور به میزان محکوم به معادل 110/57 سهم از دو هزارسهم ششدانگ به فروش میرسد محل ملک به آدرس تهران، بزرگراه ارتش- ازگل – خیابان بیدستان یکم- کوچه امید پلاک 2 می باشد. مستندات ابرازی: سند مالکیت: وفق مندرجات تصویر سند ابرازی ششدانگ به شماره سریال  ج/93045603 صادره مورخ 1393/12/23  به شماره ثبت493921 صفحه 62 دفتر 2353 صادره مورخ 1393/12/23 به نام خانم لنا تقوی نیا. عبارتست از، عرصه و اعیان زمین مزروعی وضعیت خاص طلق به شماره 7098 فرعی از 80 اصلی قطعه صفر تفکیکی مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت ملک شمیران استان تهران به مساحت یک 1043/66 مترمربع و حدود (عیناً به نقل از سند)، شمالاً: در 5 قسمت که قسمت سوم آن شرقی است اولاً درب و دیواریست به طول 18/37 متر به خیابان موجود دوم پخی است به طول 1/07 متر به خیابان مذکور سوم دیواریست به طول 3/87 متر به خیابان مذکور چهارم دیواریست به طول 3/58 متر به خیابان مذکور پنجم دیوار به طول 8/58 متر به خیابان مذکور، شرقاً: دیوار به دیوار به طول 38/59 متر به پلاک های 13و 14و15و 25 فرعی از 80 اصلی، جنوباً: دیوار به دیوار به طول 19/95 متر به شماره 80/12 ، غرباً: دیوار به دیوار به طول 42/41 متر به خیابان به عرض 12 ، استعلام شهرداری:به موجب استعلام شماره 501/65677  مورخ 1399/09/03 شهرداری منطقه یک در خصوص پلاک های ثبتی 80/7098 و….،  ثبتی 80/7165 و 80/7098، حسب اعلام نظر حوزه معاونت شهرسازی و معماری این منطقه (اداره طرحهای تفصیلی) به شماره 22705237مورخ 99/08/26 به اطلاع می رساند. طبق سامانه جامع اطلاعات مکانی شهر تهران، ملک مورد نظر در پهنه R122(مسکونی با تراکم متوسط) واقع گردیده است که دارای هاشور تثبت فضای سبز می باشد. ضمناً کاربری ملک در طرح تفصیلی قدیم فضای سبز بوده است. در خصوص متراژ دقیق باقیمانده نیاز به نقشه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی می باشد. مراتب جهت بهره برداری به حضور ایفاد می گردد. وضعیت موجود: در زمان بازدید قسمتی از ملک به صورت زمین محصور و دارای درب ورودی ماشین رو در سمت شمال بوده و در قسمتهای شمالی و شرقی آن ساختمان یک طبقه مشتمل بر تعدادی اتاق، آشپزخانه و سرویس مربوطه و در قسمت غربی آن استخر مشاهده شده دارای انشعابات شهری مربوطه می باشد متذکر میگردد علیرغم پیگیری، گواهی پایانکار یا عدم خلاف در خصوص بنای احداثی ارایه نشده است با عنایت به موارد فوق ، موقعیت و ویژگی ملک، مساحت، ابعاد و هندسه زمین، دسترسی و عرض گذرها و لحاظ سایر جهات موثر در قضیه و به ویژه پهنه وقوع ملک و هاشور تثبیت فضای سبز(طبق مفاد نامه استعلام شهرداری)- بدون احتساب هرگونه حقوق یا ادعای احتمالی مربوط به اشخاص ثالث و در حدود مدارک و مستندات ابرازی، احراز مالکیت و مشروط بر صحت و اعتبار مدارک ابرازی و فقدان هر گونه دیون، بدهی، معارض و یا مانع در انتقال رسمی سند- ارزش کارشناسی ششدانگ ملک مشاعی معرفی شده به پلاک ثبتی 80/7098 بخش 11 تهران با مشخصات فوق الذکر به تقویم روز مبلغ 460/000/000/000 ریال معادل چهل و شش میلیارد تومان ارزیابی و اعلام می شود  مزایده در تاریخ روز 1400/09/16 از ساعت 11:00  الی 10:00  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه 109 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت10الی11