فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران بریانک

30600000000

توضیحات

9909981045800616

140068460000427215
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب پرونده کلاسه 0000814ج و دادنامه صادره از شعبه200دادگاه عمومی تهران خواهان  فاطمه شوکتی کلور با وکالت مریم رحیمی وعلیه یعقوب شوکتی کلور وناهید شوکتی کلوردایر بر تقسیم ترکه به پلاک ثبتی2 فرعی از948 اصلی از اصلی واقع دربخش10تهران و به شرح دادنامه شماره140068390000204247794 مورخه1400/03/31از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 09/00الی 09/30صبح مورخه1400/09/17 درمحل اجرای احکام مدنی شعبه200دادگاه حقوقی تهران ازقیمت پایه مزایده30/600/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود وبه هرشخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهدشد.ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده به آدرس – تهران ––بریانک – خیابان شهید مصطفی دعوتی هفت چنار – خیابان شهید امیر قلی – خیابان شهید محمد علی مردانشاهی – کوچه شهید مصطفی متولی پلاک ابی 18بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است: و ملک مورد نظر عبارتست وملک تعرفه شده به به پلاک ثبتی 72 فرعی از 948 اصلی بخش 10 که قطعه جنوبی نسبت به گذر موجود کوچه شهید متولی با راه دسترسی به ان است که عرصه دارای 102 متر مربع و دارای اعیانی مسکونی در وضعیت گلنگی در 3 طبقه دو طبقه ونیم که بصورت ویلایی در سمت شمالی عرصه احداث شده وحیاط هم در سمت جنوبی عرصه واقع شده .وطبقات شامل راه پله مشاعی  سرویس بهداشتی و حمام در پاگرد راه پله و اتاق تودرتو وسمت جنوب حیاط اشپزخانه ویک چشمه سرویس بهداشتی وحمام احداث شده و با عنایت  به قدمت 50 سال می باشد. و اعیانی  احداثی دارای اسکلت سازه ای از نوع فلزی و دیوارهای باربر اجری و سقف از نوع طاق ضربی پوشش کف حیاط از موزاییک و پوشش دیوارکشی پیرامونی حیاط و نمای اعیانی از جنس اندود سیمانی می باشد.پوشش کف اتاقها از جنس موزاییک وسیمانی و پوشش دیوارها از جنس گچ با رنگ امیزی است و پوشش کف اشپزخانه از جنس سرامیک می باشد. اعیانی دارای انشعابات برق اب و گاز و تلفن ودارای سیستم سرمایشی از نوع کولر ابی و سیستم گرمایشی از نوع گاز شهری می باشد با عنایت به شرح فوق و بدهی  احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی ودر صورت نداشتن معارض و منع قانونی در نقل و انتقالات ارزش متعارف روز ششدانگ مورد کارشناسی جهت مزایده برابر مبلغ 30/600/000/000 ریال تعیین و پیشنهاد میگردد. واعلام می گردد که ازطریق مزایده به فروش می رسد.

دادورز شعبه 200دادگاه عمومی حقوقی تهران – درخشانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت9الی9:30