فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران اشرفی اصفهانی جنوبی

52000000000

توضیحات

140068920002301815

140068460000427631
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0002425/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي 43591/118 بخش 11 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (هژير دارستاني فراهاني – شهرزاد دارستاني فراهاني – هژبر دارستاني فراهاني  – معصومه ايژگي زاده  ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

:ارزيابي واحد باپلاك ثبتي 43591/118 باشماره بايگاني پرونده 0002425 وشماره پرونده 140068920002301815  شماره بايگاني 0002425 با،موضوع ارزيابي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان با پلاك ثبتي 43591 /118،واقع دربخش ثبتي11تهران،كه باتوجه به مفادقراركارشناسي صادره و براساس اطلاعات حاصل از اوراق ومستندات موجود درپرونده تهيه و تنظيم گرديده،به استحضار مي رساند،درروزچهارشنبه مورخ 05/08/ 1400 به همراه خواهان به محل وقوع ملك به نشاني:تهران،بزرگراه اشرفي اصفهاني جنوب،بلواركمالي غرب،كوچه ياسمن 2،كوچه محمدكريمي،پلاك 11،طبقه اول، مراجعه گرديدو ضمن بازديد از واحد موضوع كارشناسي، مطالعه مدارك ارائه شده وبررسي ساير مدارك ابرازي و تحقيق محلي وبررسي ميداني نتيجه كارشناسي و ارزيابي واحد به شرح ذيل به استحضار مي رسد: 1)مشخصات ثبتي ملك: ششدانگ يكدستگاه آپارتمان باپلاك ثبتي 43591 فرعي از 118 اصلي مفروز و مجزي شده از 2782 فرعي از اصلي مذكور، بخش ثبتي 11 تهران.به مساحت 103/73 مترمربع قطعه يك تفكيكي با كاربري مسكوني بصورت تك واحدي در طبقه اول ساختمان واقع گرديده و داراي پاركينگ مسكوني قطعه 2تفكيكي به مساحت 10/56مترمربع بانضمام انباري مسكوني قطعه 3تفكيكي به مساحت 24/89 مترمربع واقع در سمت جنوب شرق زيرزمين يك است.مقدار 3/42مترمربع از مساحت واحد،بالكن مي باشد. مالك فعلي: 1)آقاي هژير دارستاني فراهاني مالك ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان داراي سندمالكيت با شماره ورقه مالكيت 129853 الف/99 بتاريخ 20/07/1399اداره ثبت اسنادواملاك كن. 2)وضعيت موجود واحد در زمان بازديد: عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان با نماي تركيب سنگ و آجر نسوز درسمت شمال گذر موسوم به كوچه ياسمن دوم در محدوده بلوار كمالي غربي واقع گرديده است.ساختمان در7طبقه شامل طبقات زيرزمين و همكف با كاربري ورودي مجموعه،پاركينگ و انباري و طبقات اول تاپنجم هركدام درقالب يك واحد مسكوني وساختمان مجموعاً مشتمل بر5دستگاه آپارتمان با كاربري مسكوني بصورت تك واحدي مي باشد. ملك داراي يك دستگاه آسانسور بوده است. فضاهاي مشاعي ساختمان شامل كف حياط با واش بتن وديوارهاي داراي پوشش سنگ ،كف و ديوارهاي پاگردها و راه پله ها با سنگ پوشش گرديده اند.ساختمان داراي درب يك لنگه و دولنگه فلزي نفررو و پاركينگ مجزي مي باشد.واحدموصوف در طبقه اول ساختمان واقع گرديده و داراي داراي 2اتاق خواب (همراه با كمدديواري)،سالن،آشپزخانه باز باكابينت هاي High Glass، تراس،حمام و سرويس بهداشتي است. كف واحد با سنگ،ديوارها به ارتفاع حدود10سانتي متر قرنيز و بقيه اندود گچ و نقاشي شده،كف و ديوارهاي سرويس هاي بهداشتي نيز پوشيده شده با كاشي اند.درب ورودي واحد ضدسرقت ودرب هاي داخلي و كمدهاي ديواري از چوب معمولي و پنجره ها از مصالح UPVC با شيشه دو جداره مي باشند. ساختمان داراي انشعابات آب و گاز مشاع،5كنتور برق اختصاصي و يك كنتور برق عمومي،سيستم گرمايش و سرمايش چيلر بوده و واحد موردنظردر حال حاضر تخليه است. 3)نظريه كارشناسي: با عنايت به موارد مشروحه فوق وبا در نظرگرفتن عوامل موثر در قضيه،ارزش ششدانگ آپارتمان به مساحت 103/73 مترمربع با پلاك ثبتي 43591 /118،با كليه متعلقات وامتيازات وانشعابات آن وبدون درنظر گرفتن بدهي هاي بانكي مربوطه و با فرض نداشتن تعهد،بدهي و ديون احتمالي به شهرداري،بقيه بانكها،شركت هاي دولتي وغير دولتي و كليه شخص و يا اشخاص حقيقي و حقوقي و نداشتن معارض ومنع قانوني ازنظرنقل وانتقال وصرف نظرازاحراز مالكيت و انتساب آن به شخص حقيقي ياحقوقي و با فرض اصالت مدارك ارائه شده وموجوددرپرونده بصورت تخليه: تمامي ششدانگ جهت پايه مزايده مبلغ 52/000/000/000ريال معادل پنج ميلياردودويست ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/13 ساعت 9/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت9:30الی10