فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران اشرفی اصفهانی خ تختی

35000000000

توضیحات

140068920000088589

140068460000427866
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*دستور فروش ملك مشاع*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9902659/ج1 مبني بر دستور فروش ملك مشاع به شماره پلاك ثبتي 116/43577 بخش 11 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (آقاي انشااله حيدري – خانم زهره مرادخاني ) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 0002363/1 موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 116/43577 بخش 11 تهران ، به محل مورد نظر واقع در اشرفي اصفهاني ، خيابان تختي ، مجتمع مسكوني سحر ، بلوك 9 ، طبقه 4 شرقي ، واحد 240 مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان قطعه 26 تفكيكي شماره 43577 فرعي از 116 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 49901 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران ، به مساحت 102/71 متر مربع كه 2/97 متر مربع آن بالكن است واقع در سمت شرقي طبقه سوم به انضمام پاركينگ مسكوني قطعه 28 تفكيكي به مساحت 11/00 مترمربع واقع در سمت جنوبي زيرزمين يك كه يك برگ سند مالكيت ششدانگ آن به شماره چاپي 267426 سري ج/98 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : ساختمان نما سنگ ، داراي آسانسور ( در حال نصب ) و مشتمل بر 8 واحد مسكوني مي باشد . آپارتمان مورد كارشناسي داراي هال و پذيرايي و دو اتاق خواب كف سراميك و ديوارها گچ و رنگ است. آشپزخانه ، سرويس و حمام كف سراميك ، ديوار كاشي و كابينت فلزي است. سرمايش كولر آبي و گرمايش پكيج مي باشد و به هنگام بازديد حسب الاظهار در اختيار مستار به مبلغ 1/200/000/000 ريال رهن و ماهانه 5/000/000 ريال اجاره قرار داشت . نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 35/000/000/000 ريال (سه ميليارد و پانصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/22 ساعت 9/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9:30الی10