فروش ملک مسکونی شش دانگ تهرانپارس

69000000000

توضیحات

9809980241700802

140068460000439410
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/001746/120ج از شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران – دادنامه 98001989مورخه 98/12/6-دادنامه 0044619مورخه 1400/3/10 33تجدیدنظر -اجراییه 14008481مورخ 1400/4/23-محکوم له آقای ولی عبادزاده فرزند ممی – محکوم علیه آقای امراه ممی چور فرزند فرخ -محکوم به 15/000/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 17/653/673/164ریال -هزینه دادرسی 524/130/000ریال – هزینه کارشناسی 55/000/000ریال-

نیم عشراجرای دولت 1/661/640/159ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی به شماره 88/118047قطعه3 تفکیکی مفروز و مجزی از 34285فرعی از 85بخش 11 تهران دارای موارد بازداشتی اجرای احکام شعبه 3دادیاری (جرائم امنیتت و اخلاقی) 1/000/000/000ریال -اجرای احکام شعبه 2تهران 29/919/685/039ریال و نیم عشراجرای دولت 1/495/984/251ریال با حفظ حقوق بازداشت کنندگان به شرح ذیل می باشد

احتراما، عطف به قرار كارشناسي صادره در پرونده فوق الذكر به استحضار مي‌رسانم اينجانب ضمن مطالعه اوراق پرونده و بررسي مدارك و مستندات ابرازي، در معيت مالك پلاك ثبتي نسبت به بازديد و معاينه ملك مورد كارشناسي اقدام و نتيجه بررسي ها به شرح زير اعلام مي‌گردد.

1-    نشاني ملك مورد كارشناسي: تهران –  تهرانپارس – بين فلكه 2 و 3 – خيابان 180 شرقي – پلاك 136 – طبقه 2

2-    مشخصات پرونده به نقل از اوراق پرونده:

3-2-    قرار كارشناسي: ارزيابي پلاك ثبتي شماره 118047 فرعي از 88 اصلي قطعه 3 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 34285 فرعي از 85 اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك تهرانپارس استان تهران

3-    مستندات ابرازي (اصالت مدارك و مستندات برعهده ابراز كننده مي باشد):

1-3-    طبق تصوير نامه شماره 140085601079014104 مورخ 03/ 07 /1400 حوزه ثبت ملك تهرانپارس تهران، مراتب بازداشت پلاك ثبتي شماره 118047 فرعي از 88 اصلي بخش 11 ناحيه 00 واقع در طبقه دو به مساحت (172.85) صد و هفتاد و دو متر و هشتاد و پنج دسيمترمربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 140005801079001908 مالك آقاي امراه ممي پور شماره ملي 5199824643 نام پدر فرخ مالك شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 450743 سري ج سال 96، در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است. موقعيت آقاي امراه ممي پور دو مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1398168001339355 مورخ 28/ 03 /1398 صادره از شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 21 (ارشاد) تهران به مبلغ 1.000.000.000 ريال به نفع – براي مالكيت امراه ممي پور بازداشت مي باشد. به موجب دستور شماره 139916801041739 مورخ 01/ 05 /1399 صادره از شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران به نفع – براي مالكيت امراه ممي پور بازداشت مي باشد.

2-3-    طبق تصوير سند مالكيت شماره 450743 سري ج سال 96، كه نسبت به شش دانگ عرصه و اعيان بنام آقاي امراه ممي پور ثبت، صادر و تسليم گرديده است، وضعيت ثبتي ملك عبارت است از: «عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) به شماره 118047 فرعي از 88 اصلي قطعه 3 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 34285 فرعي از 85 اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك تهرانپارس استان تهران به مساحت (172.85) صد و هفتاد و دو متر و هشتاد و پنج دسيمترمربع واقع در طبقه دو كه 2.90 مترمربع آن بالكن و بالكن پيشرفته، 8.18 مترمربع آن پيشرفتگي، 2.01 مترمربع آن بالكن است به انضمام پاركينگ مسكوني قطعه 4 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت مركزي همكف، به انضمام انباري مسكوني قطعه 3 تفكيكي به مساحت 14.73 مترمربع واقع در سمت شرقي زيرزمين يك، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن … عرصه ملك زمين طلق پلاك 34285 فرعي از 88 اصلي بخش 11 ناحيه 00 به مساحت 258.65 مترمربع كه مطابق صورت مجلس تفكيكي با شماره رايانه 139620401079000420 مورخ 07/ 08 /1396 اجراي مقررات شده است… » حدود ملك طبق سند مالكيت.

4-    شرح بازديد: ملك تعرفه شده شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان با كاربري مسكوني به مساحت 172.85 واقع در طبقه دو كه 2.90 مترمربع آن بالكن و بالكن پيشرفته، 8.18 مترمربع آن پيشرفتگي، 2.01 مترمربع آن بالكن است به انضمام پاركينگ مسكوني به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت مركزي همكف، به انضمام انباري مسكوني به مساحت 14.73 مترمربع واقع در سمت شرقي زيرزمين يك مي باشد. آپارتمان مذكور جزيي از يك ساختمان 7 طبقه شامل زيرزمين، همكف و 5 طبقه روي همكف احداثي در قطعه زميني با موقعيت جنوبي نسبت به گذر، با نماي شمالي از جنس سنگ، مجهز به آسانسور مشاعي، داراي امتيازات آب، برق، گاز، قدمت بنا حدود 7 سال ساخت  با اسكلت بتني مي باشد. آپارتمان موصوف داراي هال و پذيرايي، 3 اتاق خواب، كفپوش سنگ، پوشش ديوارها گچ با رويه كاغذ ديواري، آشپزخانه باز با كابينت هاي گلس، بالكن، سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي و روشويي و حمام، گرمايش پكيج و رادياتور، سرمايش كولر آبي مي باشد. 

5-    حدود رسيدگي: اين نظريه بر اساس مدارك و مستندات ابرازي تا تاريخ ارايه گزارش و براساس قرار صادره توسط آن دادگاه محترم تنظيم گرديده و بررسي اصالت مدارك و مستندات در حوزة صلاحيت اينجانب نمي باشد. با عنايت به نوع و كيفيت پرونده در صورتي كه هر گونه مستندات جديدي كه تاثير بر نظريه داشته باشد، ارائه گردد با دستور قضايي، نظريه قابل بازنگري احتمالي خواهد بود.

6-    نظريه كارشناسي:

با عنايت به توضيحات فوق الذكر، مطالعه اوراق و محتويات پرونده، بررسي مدارك و مستندات ابرازي، مساحت ملك، مشخصات ظاهري و فني ملك، موقعيت ملك، قدمت بنا، وضع موجود ملك و فارغ از موضوع مالكيت و هرگونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و غير قابل افراز بودن ملك مذكور و در پاسخ به قرار كارشناسي صادره، ارزش روز شش دانگ پلاك ثبتي موصوف طبق سند مالكيت ابرازي مجموعا به مبلغ شصت و نه ميليارد ريال (69.000.000.000 ريال) تعيين و اعلام مي گردد.

تاریخ مزایده 1400/10/4 ساعت 9 الی 9/30در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید  ملک  5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت9الی9:30