فروش ملک مسکونی شش دانگ بهارستان

5100000000

توضیحات

9809982160600813

140091460000508626
شعبه نيابت دادگستري شهرستان بهارستان

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0000033/ن اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه آقای احمد آرون خلفلو محکوم است  برابر نیابت واصله در حق  محکوم له آقای محسن دردشتیان  که توسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/10/04روز یکشنبه  ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مورد مزایده عبارت از ارزش ششدانگ ملک موصوف به پلاک ثبتی شماره 14698فرعی 142اصلی حوزه ملک بهارستان استان تهران به صورت یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 61/98متر مربع شامل اعیان وامتیازات وانشعابات وقدر السهم از عرصه ومشاعات + ارزش افزوده بشرط نداشتن هر گونه دیون احتمالی ومنع قانونی به مبلغ 5/100/000/000ریال معادل پانصدو ده  میلیون  تومان بر آورد شده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت9الی9:30